پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مرتضی عبداله زاده [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، علی دستفان[استاد مشاور]، علی اکبرزاده کلات[استاد مشاور]
چکیده: در سال های اخیر با افزایش منابع تولید پراکنده تمایل به استفاده از ریزشبکه ها خصوصا ریزشبکه های DC افزایش یافته است. ریزشبکه ها را می توان به صورت متصل به شبکه یا مستقل از شبکه(حالت جزیره ای) بهره برداری کرد. یکی از مسائل مهم در این ریزشبکه ها تحلیل پایداری سیگنال کوچک آن ها می باشد. در ریزشبکه DC چون بارهای توان ثابت اثر مقاومت منفی بر روی باس DC دارند در نتیجه باعث کاهش حاشیه پایداری و در نهایت منجر به کاهش ولتاژ DC می شود. با توجه به این که تغییرات دینامیکی بارهای توان ثابت تأثیر زیادی بر نوسانات ولتاژ DC می گذارد، لذا تحلیل پایداری سیگنال کوچک در شبکه های DC امری بسیار مهم است. تمرکز اصلی این پایان نامه بر روی بررسی پایداریی سیگنال کوچک ریزشبکه DC مبتنی بر مبدل های قدرت به ازای بارهای مختلف می باشد. برای بررسی پایداری ریزشبکه DC از یک مدل جامع سیگنال کوچک برای مبدل ها و سایر عناصر موجود، در ریزشبکه استفاده شده است. تجزیه تحلیل مقادیر ویژه با استفاده از مدل سیگنال کوچک ریزشبکه DC به ازای پارامترهای مختلف انجام گرفته است. نتایج تحلیل مقادیر ویژه نشان دهنده ی رابطه ی بین پایداری سیستم و عوامل مختلف در ریزشبکه DC از جمله نوع بار DC، ضریب افتی، پارامترهای خط و غیره می باشد. ردیابی مقادیر ویژه نشان می دهد که بارهای توان ثابت اثر منفی بیشتری نسبت به سایر بارها برروی پایداری سیستم می گذارد. مدل امپدانسی واحدهای کنترل ولتاژ باس DC مبتنی بر ضریب کنترل افتی و بارتوان ثابت، برای تحلیل معیار نایکوئیست و طراحی پایدارساز بدست آورده شده است. برای بهبود عملکرد میرایی یک امپدانس مجازی منفی پیشنهاد شده است که بطور موثر می تواند پایداری سیستم را بهبود بخشد و نوسانات ولتاژ را کاهش دهد. در نهایت با استفاده از مدل بدست آمده، شبیه سازی سیستم در محیط سیمولینک MATLAB انجام شده و تأثیر بارها، پارامترهای شبکه و ضریب افتی برروی پایداری ریزشبکه DC در حوزه زمان بررسی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ریزشبکه DC #پایداری سیگنال کوچک #ضریب افتی #امپدانس مجازی منفی #بارتوان ثابت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)