پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مریم صالحی [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]، محمد حسین تبار مرزبالی[استاد راهنما]
چکیده: روند رو به رشد انرژی بادی، انگیزه محققان را برای تحقیق در این زمینه افزایش داده است. بنابراین یکی از مهم ترین دغدغه های محققان انتخاب ژنراتور برای سیستم توربین بادی است. برای این منظور انواع ساختارهای توربین بادی بررسی می شود و ماشین شار متقاطع به عنوان بهترین ژنراتور برای سیستم های بادی انتخاب می شود. به منظور استخراج ویژگی های مهم ماشین های شار متقاطع، این ماشین ها از نظر ساختار و عملکرد مطالعه می شوند. با استفاده از فرمول های ارائه شده یک نوع ماشین شار متقاطع که هندسه و ساختار آن برای کاربرد در نیروگاه های بادی مناسب تر است برای ادامه کار معرفی می شود. عملکرد ژنراتور طراحی شده با انجام تحلیل های الکترومغناطیسی به روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار می گیرد. عملکرد خوب ژنراتور طراحی شده در سیستم توربین بادی نشان داده می شود. با ایجاد اصلاحات ساختاری به کمک روش های جابه جایی قطب های روتور و تورب هسته های استاتور در زوایای بهینه بدست آمده با استفاده از تحلیل فوریه و طرح هندسی ارائه شده، می توان ریپل گشتاور را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد. تاثیر این دو روش بر شار پیوندی، گشتاور، بازده و سایر پارامترهای مهم طراحی، مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور تایید صحت الگوریتم طراحی، نمونه اولیه ژنراتور طراحی شده ساخته می شود. نتایج حاصل از آزمایشات عملی نشان می دهد که خطای مدل تحلیلی ارائه شده کمتر از 10% است که معتبر بودن الگوریتم طراحی را ثابت می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ژنراتور مغناطیس دائم شار متقاطع #گشتاور دندانه ای #روش اجزاء محدود #جابه جایی قطب های روتور #مورب سازی هسته های استاتور

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)