پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
رضا میرزاحسینی [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]
چکیده: موتورهای شار متقاطع مغناطیس دائم قطب چنگالی دارای چگالی توان و راندمان بالائی می-باشند اما به دلیل قطب برجسته بودن ممکن است دارای ارتعاشات و نویز بالائی باشند. بنابراین در این پایان نامه ارتعاشات و نویز الکترومغناطیسی یک موتور شار متقاطع مغناطیس دائم قطب چنگالی مورد بررسی قرار می گیرد. نشان داده می شود که منابع اصلی ارتعاشات و نویز الکترومغناطیسی یعنی سطح اشباع، توزیع شار، نیروهای شعاعی و ریپل گشتاور ماشین به شدت وابسته به شکل دندانه ها، کفشک قطب استاتور و متمرکزکننده های شار روتور می باشند. به منظور کاهش منابع الکترومغناطیسی ارتعاشات و نویز ماشین، یک موتور شار متقاطع مغناطیس دائم قطب چنگالی جدید با شکل دندانه های خاص و کفشک های قطب معرفی و روش طراحی فرمولبندی می شود. با استفاده از فرمول های ارائه شده یک موتور نمونه طراحی می گردد. نشان داده می شود که با ایجاد اصلاحات ساختاری در سطح داخلی متمرکزکننده های شار و فاصله هوائی موتور طراحی شده می-توان نیروهای شعاعی و ریپل گشتاور را به طور چشمگیری کاهش داد. عملکرد موتور طراحی شده با انجام تحلیل های الکترومغناطیسی، ساختاری و فرکانسی به روش اجزاء محدود بررسی می گردد و سطح فشار صوت موتور محاسبه می شود. شبیه سازی های انجام شده به روش اجزاء محدود نشان دهنده عملکرد خوب موتور طراحی شده با توجه به سطح اشباع، توزیع شار، نیروهای شعاعی، ریپل گشتاور، ارتعاشات و نویز صوتی می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موتور شار متقاطع مغناطیس دائم قطب چنگالی #نیروهای شعاعی #اشباع #ریپل گشتاور #ارتعاشات و نویز.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)