پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1396
پدیدآورندگان:
محمدرضا بقایی پور [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]، علی دستفان[استاد مشاور]
چکیده: یکی از اصلی ترین مباحث مرتبط با ماشین های الکتریکی، نویز صوتی تولیدی به وسیلۀ آنها است. این موضوع در صنایع خاصی همچون صنایع دریایی و زیردریایی ها اهمیت دوچندانی پیدا می کند تا حدی که یکی از ملاک های اصلی طراحی موتورهای پیشران کشتی ها و زیردریایی ها میزان نویز صوتی آنها می باشد. از این منظر، موتورهای مغناطیس دائم شار محوری بدون شیار با آهنرباهای دائم سطحی به طور بالقوه مناسبند، چرا که با طراحی مناسب آنها می توان به موتورهایی با چگالی توان و بازده بالا و نویز صوتی پایین دست یافت. البته نیل به این هدف به مدل تحلیلی دقیق و جامعی نیاز دارد که قادر به محاسبه محتوای هارمونیکی مشخصه های اصلی عملکرد ماشین و از جمله نیروهای ارتعاشی وارد بر اجزاء آن بوده و با زمان اجرای نسبتا کوتاه، جهت استفاده در الگوریتم های طراحی مناسب باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر الگوریتم کاملی جهت طراحی و مدلسازی تحلیلی موتور آهنربای دائم شار محوری بدون شیار ارائه گردیده که تمامی مشخصه های اصلی عملکرد ماشین را با ملاحظه محتوای کامل هارمونیکی آنها محاسبه می نماید. همچنین، تمامی نیروهای مغناطیسی وارد بر اجزاء مختلف ماشین به طور کامل به روش تحلیلی محاسبه شده و آن دسته از این نیروها که باعث ارتعاش اجزاء ماشین می شوند، مشخص گردیده اند. در نهایت، نتایج تحلیلی حاصل برای محتوای فرکانسی نیروهای ارتعاشی وارد بر ماشین با نتایج نرم افزار اجزاء محدود و نتایج آزمایشگاهی انجام شده بر روی نمونه واقعی موتور در آزمایشگاه آکوستیک و نویز صوتی دانشگاه صنعتی شاهرود مورد مقایسه قرار گرفته اند. محاسبات تحلیلی صورت گرفته در این رساله راه را برای پیش بینی و کنترل محتوای فرکانسی نویز صوتی موتورهای آهنربای دائم شار محوری و طراحی موتورهای با کمینه نویز صوتی هموار می نماید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موتور مغناطیس دائم شار محوری بدون شیار #نویز صوتی #ارتعاش #نیروهای مغناطیسی #مدلسازی تحلیلی #تنسور تنش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)