پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
منصوره کریمی [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]، امیر حسن نیا[استاد مشاور]
چکیده: با توسعه صنایع و افزایش استفاده از ماشین های الکتریکی از جمله ماشین های آهن ربای دائم شار محوری (AFPM)، بهبود مشخصه های عملکرد این نوع موتورها اهمیت ویژه ای یافته است. در ماشین های آهن ربای دائم شار محوری با استاتور شیار دار، فاصله هوایی نسبت به دیگر ساختار ها کمتر است. بنابراین ضخامت آهن ربا و در نتیجه حجم ماده آهن ربایی کاهش می یابد. با این حال، وجود شیار در استاتور موجب افزایش هارمونیک های ولتاژ القایی فاز و ایجاد گشتاور دندانه ای می-شود که خود از عوامل تولید ریپل گشتاور، نویز و ارتعاش مکانیکی در این نوع ماشین ها محسوب می شود. در این پژوهش، تاثیر شکل قطب رتور و شیار استاتور بر عملکرد ماشین و ریپل گشتاور در حالت های مختلفی مانند شکل قطب با لبه های شعاعی گرد و پخ شده، شکل قطب منحرف شده به صورت متقارن و نامتقارن با شکل شیار باز و نیمه بسته مورد مطالعه قرار گرفته است. مشخصات عملکرد ماشین در شرایط بی بار و تحت بار با استفاده از مدل سه بعدی اجزاء محدود در نرم افزار JMAG Designer و نیز مدل مداری حالت دائمی در نرم افزار MATLAB بدست آمده است. در نهایت نتایج بررسی ها نشان می دهد ماشین AFPM با قطب های آهن ربایی منحرف شده به صورت نامتقارن، از مشخصات عملکردی بهتری در مقایسه با دیگر حالت های مورد بررسی برخوردار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ماشین شار محوری آهن ربای دائم #ریپل گشتاور #گشتاور دندانه ای #شکل قطب #شکل شیار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)