پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1385
پدیدآورندگان:
محمد اسمعلی فلک [پدیدآور اصلی]، مجید علومی بایگی[استاد راهنما]، سیدمحمدرضا رفیعی[استاد راهنما]
چکیده: در دهه اخیر گرایش به تجدید ساختار سیستمهای قدرت افزایش یلفته است. تولید، انتقال و توزیع از یکدیگر جدا شده و تولید به صورت رقابتی عرضه می گردد. هدف بهره بردار در این سیستم تهیه بستر مناسب برای خرید و فروش و رقابت در بازار برق می باشد. سرویس توان راکتیو یکی از سرویسهای ضروری و لازم برای تهیه این بستر می باشد. لذا باید توسعه این سرویس همگام با افزایش مصرف و توسعه تولید و انتقال به صورت مناسب انجام شود. رد این پایان نامه روشهای پخش بار احتمالی و پخش بار بهینه توان اکتیو و راکتیو برای توسعه توان راکتیو پیشنهاد شده است. برای تعیین مکان مناسب برای توسعه توان راکتیو با استفاده از پخش بار احتمالی، ابتدا تابع چگالی احتمال ولتاژ باسهای بار بدست آمده و سپس احتمال نقض محدودیت ولتاژ محاسبه می شود. باسهایی که احتمال کاهش ولتاژ آنها زیاد است، کاندیدهای مناسبی برای توسعه توان راکتیو می باشند. در ادامه از پخش بار بهینه برای تعیین مکان مناسب برای توسعه توان راکتیو استفاده می شود. بریا این منظور دو روش پیشنهاد شده است. در اولین روش قیدهای تولید و جذب توان راکتیو آزاد شده و با اجرای پخش بار بهینه، مکان بهبنه برای توسعه توان راکتیو تعیین می گردد. رد روش دوم باسهایی که قیمت حاشیه ای محلی توان راکتیو بالایی دارند به عنوان مکان بهبنه برای توسعه توان راکتیو معرفی می شوند. تعیین مکان بهینه برای توسعه راکتیو از بین باسهای کاندید این امکان را فراهم می سازد تا سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری از برگشت سرمایه نسبت به توسعه این سرویس اقدام نمایند و از سرمایه گذاری بی مورد در توسعه توان راکتیو جلوگیری شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توان راکتیو #معیارهای بازار محور #پخش بار احتمالی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)