پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
محمد اسکندری نسب [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، ناصر پریز [استاد مشاور]
چکیده: پایداری ولتاژ به معنی توانایی سیستم قدرت در حفظ ولتاژ حالت ماندگار باس ها در رنج قابل قبول و به ازای همه شرایط سیستم می باشد. در سیستم های قدرت گسترش یافته امروزی، جبران ساز استاتیک توان راکتیو (SVC) یکی از ادوات مهم بهبود پایداری ولتاژ شبکه می باشد. این جبران ساز با تزریق توان راکتیو در محل نصب قادر است نوسانات ولتاژ ناشی از تغییر در حالت سیستم در حین تغییر ناگهانی بار و یا بروز خطا را در محدوده کنترل شده حفظ نماید و به پایداری ولتاژ سیستم کمک نماید. تعیین نقطه بهینه نصب SVC به منظور دستیابی به این هدف، موضوع بسیاری تحقیقات در حوزه پایداری ولتاژ بوده است. از طرف دیگر افزایش بارگذاری در خطوط که ناشی از برخی ملاحظات اقتصادی است، باعث پر رنگ تر شدن اثرات غیرخطی سیستم گردیده است که ضرورت استفاده از روش های نوین را برای حل مسأله مکان یابی ایجاب می کند. در این پروژه مکان یابی SVC به روش تحلیل استاتیک پایداری ولتاژ بر مبنای معادلات پخش بار و به کمک ضرایب مشارکت مد باس ارائه گردیده است. به منظور وارد کردن اثرات غیرخطی معادلات پخش بار در شرایط بارگذاری سنگین، از روش تحلیلی فرم نرمال استفاده شده است. همچنین اثر نحوه مدل سازی بار بر مکان یابی نیز در این پروژه بررسی شده است. سپس مسأله بر روی یک سیستم قدرت نمونه پیاده سازی شده و با استفاده از شاخص های استاتیکی پایداری ولتاژ میزان کارایی روش در شرایط بارگذاری مختلف به ازای حالات مختلف مدل سازی بار مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داده است که نوع مدل بار نقش بسزایی در مکان یابی SVC برای بهبود پایداری ولتاژ دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پایداری ولتاژ #فرم نرمال #جبرانساز استاتیک توان راکتیو #ضرایب مشارکت #ماتریس ژاکوبین #مقدار ویژه #مدلسازی بار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)