پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1393
پدیدآورندگان:
عبدالمجید دژم خوی [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: امروزه مسائل کیفیت توان، از جمله فلیکر، از دغدغه های عمده ی شرکت های برق و مصرف کنندگان می باشد. مهم ترین گام در راستای کاهش اثر فلیکر و انجام امور اصلاحی تشخیص محل اتصال منابع فلیکر به خصوص در شبکه های غیرشعاعی است. در این پایان نامه روش هایی برای تشخیص محل اتصال منبع فلیکر، تفکیک سهم منابع فلیکر در نوسان دامنه هر کدام از باس ها و پیش بینی نوسان دامنه ناایستان ارائه می شود. برای وضعیتی که منابع فلیکر با فرکانس های متفاوتی نوسان می کنند، روشی بر اساس طراحی فیلتر همبسته جهت تفکیک تُن های فلیکری در ولتاژ هر باس پیشنهاد شده است. در این روش با توجه به اندازه دامنه تُن ها، محل اتصال هر کدام از منابع تشخیص داده می شود. برای وضعیتی که منابع فلیکر به صورت هم فرکانس نوسان می کنند، دو روش اساسی در پیش گرفته می شود. در روش اول که از داده های آموزشی استفاده می شود از دو ابزار خوشه بندی میانگین k و ضریب همبستگی آماری استفاده می شود. در روش دوم یا روش تحلیلی با در نظر گرفتن منابع فلیکر به عنوان متغیرها و جریان ها و ولتاژها به عنوان توابع چند متغیره پس از تشکیل ماتریس ژاکوبین ملاکی برای تشخیص تک نقطه ای منابع فلیکر ارائه می شود. همچنین پس از تحلیل تئوریک علت غالب شدن یک منبع فلیکر، از گراف جهت دار برای نمایش نحوه انتشار فلیکر در شبکه و تشخیص محل منبع فلیکر غالب استفاده می شود. برای شرایطی که نوسان دامنه به صورت ناایستان باشد، با در نظر گرفتن سیگنال پوش گسسته به عنوان سری زمانی، شاخصی برای شدت نوسان معرفی می شود. همچنین پوش ناایستان توسط روش های سری زمانی و مدل های خاکستری اصلاح شده پیش بینی می گردد. شبیه سازی های انجام شده توانایی روش های پیشنهادی برای اهداف مورد نظر را نشان می دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فلیکر #ولتاژ نوسانی #فیلتر همبسته #خوشه بندی میانگین k #ضریب همبستگی #ماتریس ژاکوبین #گراف جهت دار #سری زمانی #مدل های خاکستری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)