پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
فتاح حسن زاده [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه هدف پیاده‌سازی یک الگوریتم مناسب برای مدیریت توان بین منابع تولید انرژی در یک سیستم تولید توان ترکیبی شامل توربین بادی، پیل سوختی و ذخیره ساز انرژی می-باشد. در طراحی استراتژی مدیریت توان، شاخص هایی نظیر تأمین توان بار، حالت شارژ ذخیره ساز انرژی، قرارگیری در نقاط بهینه عملکردی هر یک از منابع بادی و پیل سوختی، بهره‌برداری بهینه از سوخت در پیل‌های سوختی و ... در نظر گرفته می‌شود. همچنین با طراحی یک کنترل‌کننده فازی مناسب به دنبال کنترل هر یک از منابع تولید توان در سیستم مورد نظر می‌باشیم. این کنترل‌کننده به دلیل مزایایی از قبیل پاسخ مناسب در حالات تعیین شده، خروجی مناسب در حالتی که ورودی ها در بازه هایی غیر از بازه های تعیین شده قرار دارند و عملکرد هوشمند این کنترل‌کننده، مورد استفاده قرار گرفته است. در این سیستم، توان تولیدی توربین بادی، میزان توان مورد نیاز بار و سطح شارژ باتری ها به عنوان ورودی های کنترل‌کننده می باشند. از آنجا که در این سیستم به دنبال بهره برداری بهینه از سیستم و با هدف کاهش هزینه ها می باشیم، و با توجه به اینکه عامل اصلی در تعیین هزینه های این سیستم میزان سوخت مصرفی پیل و به تبع آن توان تولیدی پیل می باشد، لذا میزان توان مرجع تولیدی که باید توسط پیل سوختی برای پوشش بار تولید شود، به عنوان خروجی کنترل کننده می-باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم تولید توان ترکیبی #کنترل‌کننده فازی #مدیریت توان.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)