پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مبینا شمسایی [پدیدآور اصلی]، محمد فتاحی [استاد راهنما]، مجتبی غیاثی[استاد مشاور]
چکیده: رشد تولیدات صنعتی و لزوم توجه به محیط زیست و اهمیت بهبود و نگهداشت زیست بوم انسانی در کره خاکی جهت بهره برداری نسل های آینده پژوهشگران و محققان تولید و محیط زیست را بسوی مفهومی نو به نام تولید مجدد راهنمایی نموده است. تولید مجدد علاوه بر صرفه جویی در هزینه های تولید شرکتها در بهبود استفاده از منابع و محیط زیست تاثیر مستقیم داشته لذا در این پژوهش هدف اصلی شناسایی وارزیابی موانع تولید مجدد در صنایع تولیدی می باشد چرا که تا کنون این حوزه در کشور ایران مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش صورت گرفته نشان می دهد که چهار عامل دولت، آگاهی جمعی ، تولید و بازاریابی و در نهایت جامعه علمی و دانشگاهی از موانع پیش رو در ایران می باشد با استفاده از تکنیک دیمتل مشخص گردیده است که دولت بیشترین تاثیر را بر عوامل دیگر دارد آگاهی جمعی تاثیرپذیرترین عامل است همچنین دولت بیشترین ارتباط را با دیگر عوامل دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تولید #تولید مجدد #صنعت #مدیریت تولید #توسعه پایدار
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)