پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سحرالسادات موسوی علیانی [پدیدآور اصلی]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد راهنما]، علی اکبر حسنی[استاد مشاور]
چکیده: ارزیابی عملکرد امروزه به صورت یک فرایند پویا و مستمر، به عنوان بخشی از سیستم وظایفی مدیریت منابع انسانی در تمامی سازمان های دارای انگیزه و هدف کاربردی، قرار گرفته است .نظام ارزیابی عملکرد سازمان یک ابزار استراتژک و عنصری حیاتی برای سازمان است و هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت های خود به ویژه در محیط های پیچیده و پویا ،نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد . هدف اصلی مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی کمک به عملکرد بهتر در سازمان برای نیل به اهداف سازمانی است .بهبود مستمر عملکرد بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخورد از اجرای سیاست های تدوین شده میسر نخواهد بود .از طرفی منابع انسانی متخصص و ماهر در سازمان ها،مهم ترین منابع و سرمایه سازمانی هستند که جهت بقای بلند مدت سازمان از اهمیت بسیاری برخوردارند .ورود رویکرد پایداری در مدیریت منابع انسانی با ایجاد تغییرات در شیوه مدیریت منابع انسانی ،نقش مهمی در جذب و نگهداشت افراد مستعد و متخصص ایفا می کند . پژوهش حاضر با ترکیب مفاهیم کارت امتیازی متوازن ،کارت امتیازی منابع انسانی ،پایداری منابع انسانی و پویایی سیستم به توسعه مدلی برای ارزیابی عملکرد منابع انسانی سازمان می پردازد که در در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی شاهرود انجام شده است .در مدل حاضر با افزودن دیدی پویا و نگرش غیر خطی وشبیه سازی، کارت امتیازی متوازن را در حوزه منابع انسانی توسعه و بهبود می دهیم و علاوه بر غلبه بر ضعف های آن به کارایی و اثربخشی روش می افزاییم .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارزیابی عملکرد #کارت امتیازی متوازن #مدیریت منابع انسانی پایدار #کارت امتیازی متوازن پایدار #پویایی سیستم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)