پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
پوریا ابراهیمی [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش تلاش میشود تا تأثیر بکارگیری فناوری بلاک‌چین که ویژگی های منحصر بفردی به همراه خود دارد را بر جنبه هایی از مدیریت منابع انسانی مانند سیستم کارمندیابی و انتخاب ، آموزش و توسعه ، جبران خدمات و پرداخت ، ارزیابی عملکرد و ارتباطات و امنیت اطلاعات که قابل تأثیر از این فناوری هستند مورد بررسی قرارگیرد. برای این منظور از شیوه آینده پژوهی دلفی بر پایه دریافت نظر خبرگان فعال در زمینه فناوری اطلاعات استفاده شده است. انتخاب متغیر های قابل تاثیر از فناوری بلاک چین در مدیریت منابع انسانی با استفاده از مقالات زمینه ای انجام شده است. پس از تهیه پرسشنامه و تایید استاد راهنما ، پرسشنامه محقق ساخته بین 147 نفر از جامعه آماری توزیع و از 72 نفر پاسخ های قابل قبول دریافت و بنا بر ضرورت روش دلفی در دو مرحله انجام شد و نظرات خبرگان درباره تاثیر گذاری هر یک از گویه در مدیریت منابع انسانی بدست آمد. در انتها بوسیله ابزار آمار مرکزی (میانه و میانگین) در 30 عامل اطمینان از اجماع حاصل شد. برای اطمینان از پایایی پرسشنامه مقدار آلفای کرونباخ توسط نرم افزار SPSS محاسبه و معادل 0.940 بدست آمد. فرضیات تحقیق با رویکرد معادلات ساختاری روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار Smart PLS مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش حاکی از تایید تأثیرگذاری و معناداری ارتباط متغیر فناوری بلاک چین بر متغیرهای کارمندیابی و انتخاب ، آموزش و توسعه ، جبران خدمات و پرداخت و ارتباطات و امنیت اطلاعات است و بین فناوری بلاک‌چین و متغیر ارزیابی عملکرد ارتباط معناداری مشاهده نشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بلاک چین #زنجیره بلوکی #مدیریت منابع انسانی الکترونیک #مدیریت غیر متمرکز
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)