پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
امیرحسین حاجی آقایی [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، محمود نوروزی[استاد راهنما]
چکیده: بررسی جریان و انتقال حرارت درون کانال ها، سابقه ی بسیاری دارد. امروزه، پیشرفت صنعت و نیاز به کانال هایی با فشردگی بیشتر نسبت به مقاطع دایره ای، باعث شده تا محققان تحقیقاتی را در این زمینه برای کانال هایی با سطح مقطع چندضلعی انجام دهند. دراین‌بین، مطالعاتی نیز در زمینه ی کانال هایی با مقطع مثلث متساوی الاضلاع، متساوی الساقین و قائم الزاویه، با استفاده از روش‌های مختلفی اعم از روش های آزمایشگاهی، عددی و تحلیلی صورت گرفته است. پژوهش حاضر، انتقال حرارت و جریان را درون کانال های مثلثی با زوایای دلخواه، برای اولین بار توسط روش تحلیلی ریتز بر پایه ی حساب تغییرات مورد بررسی قرار داده است. به علاوه در این تحقیق، برای نخستین بار انتقال حرارت درون کانال های مثلثی با زوایای دلخواه، با در نظر گرفتن اتلاف لزجت، مورد بررسی قرارگرفته است. از مزایای استفاده از روش تحلیلی ریتز در مطالعه ی حاضر، می توان به این نکته اشاره کرد که برای حالت های مختلف مقطع مثلثی، همواره شرایط مرزی ارضا می شود. در حل انتقال حرارت با در نظر گرفتن اثر اتلاف لزجت، از عدد برینکمن (Br) استفاده شده و تأثیر آن بر روی توزیع دما مورد بررسی قرار گرفته است. در حالت کلی، انتقال حرارت در حضور اتلاف لزجت، به دو قسمت خنک کننده (دمای دیواره کم تر از دمای سیال) و گرم کننده (دمای دیواره بیش-تر از دمای سیال) تقسیم می شود. عدد پوازیه و عدد ناسلت که از حل جریان و انتقال حرارت حاصل می شوند، به عنوان نتایج حل مسأله در این مطالعه ارائه‌شده و با نتایج موجود از مطالعات گذشته مقایسه شده اند که این مقایسه، نشان از دقت مناسب روش تحلیل ریتز دارد. بیشترین اختلاف بین نتایج به‌دست‌آمده و نتایج موجود در مطالعات گذشته، برای عدد پوازیه در مثلث های متساوی الساقین برابر با 0.76درصد و در مثلث های قائم الزاویه برابر با 0.4درصد است. همچنین بیشترین اختلاف مربوط به عدد ناسلت در این مقایسه برای حالت Br=0، در مثلث های متساوی الساقین برابر با 0.8درصد و در مثلث های قائم الزاویه برابر با 0.4درصد می باشد. در بین تمامی مقاطع مثلثی نیز، مثلث متساوی الاضلاع دارای بیشترین مقدار عدد پوازیه، بیشترین مقدار عدد ناسلت در حالت Br=0 و حالت گرم کننده و کمترین مقدار عدد ناسلت در حالت خنک کننده است. برای حالتی که Br≠0 باشد، با افزایش مقدار عدد برینکمن، عدد ناسلت کاهش می یابد، همچنین با افزایش / کاهش عدد برینکمن به سمت ±∞، عدد ناسلت به سمت صفر میل می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کانال مثلثی #انتقال حرارت #حل تحلیلی #روش ریتز #عدد برینکمن #عدد پوازیه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)