پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
فرزاد شجاعی [پدیدآور اصلی]، احمد مددی[استاد راهنما]، محمود مهرگان[استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش یک سیستم تولید همزمان، شامل میکروتوربین، سیکل ارگانیک رنکین، اجکتور، کلکتور خورشیدی و چیلر جذبی بررسی شده است. در این سیستم، ابتدا میکروتوربین با سوخت ورودی الکتریسیته تولید می کند؛ سپس گرمای اگزوز آن جهت بازیافت در ORC و تولید الکتریسیته و سرمایش توسط اجکتور استفاده می شود. باقی مانده ی گرمای جریان اگزوز توسط کلکتور خورشیدی تقویت شده و جهت گرمایش و سرمایش با چیلر جذبی به کار می رود. در ابتدا اجزای سیستم مورد نظر مدل شده، سپس روابط مربوط به آنالیز اقتصادی سیستم ارائه گردیده است. تابع هدف هزینه سالیانه برای بهینه سازی سیستم با الگوریتم ژنتیک، معرفی شده است. نتایج نشان می دهد سیستم ارائه شده از نظر بازده انرژی و اگزرژی و هزینه سالیانه به سیستم سنتی برتری دارد. با استفاده از روش جریان نقدینگی تنزیلی بازگشت سرمایه 052/4 سال بدست آمده است. بررسی هزینه سه سیال مختلف نشان می دهد، سیال R245fa هزینه سرمایه گذاری و فروش بیشتری دارد و هزینه سالیانه R123 از همه کمتر است. افزایش دمای پینچ و اپروچ باعث کاهش هزینه سالیانه و بازده اگزرژی می شود و افزایش بار تولیدی میکروتوربین باعث افزایش بازده اگزرژی و افزایش هزینه سالیانه تا بار 75 درصد می شود. افزایش دمای محیط کاهش قدرت تولیدی و افزایش نسبت سوخت به توان تولیدی را در پی دارد؛ همچنین افزایش قیمت سوخت افزایش هزینه سالیانه را سبب می شود. بعد از بهینه سازی سیستم سیال R123 به دلیل بازده انرژی، اگزرژی و هزینه سالیانه بهتر به عنوان سیال کاری انتخاب گردید. بررسی هزینه های مختلف نشان می دهد، فقط هزینه سرمایه گذاری این سیستم در حال کاهش می باشد. تعداد کلکتور ها بعد از بهینه سازی از 197 به 94 عدد رسیده است. همچنین الگوریتم ژنتیک تعداد دو میکروتوربین را برای سیستم با در نظر گرفتن تمامی هزینه ها برگزیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تولید همزمان #میکروتوربین #سیکل ارگانیک رنکین #خورشیدی #اجکتور #چیلر جذبی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)