پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمد ابراهیم رحیمی [پدیدآور اصلی]، محمود مهرگان[استاد راهنما]، سیدمجید هاشمیان[استاد راهنما]، محمدحسین احمدی[استاد مشاور]
چکیده: در مطالعه‌‌ی فعلی بررسی یک سیستم تولید هم‌‌زمان توان، سرمایش و گرمایش از منظر قانون اوّل و دوم ترمودینامیک و از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه هدف، بهبود کارایی سیکل تبرید تراکمی اجکتوری و به دنبال آن بهبود کارایی کلّ سیستم است. سیستم مذکور شامل یک میکروتوربین گازی، یک سیکل ارگانیک رنکین ترکیبی با سیکل سرمایش تراکمی اجکتوری، مبدّل آب گرم و یک مبدّل زمینی حلقه باز (چاه آب) است. محاسبات عددی کار حاضر با استفاده از نرم‌‌افزارEES انجام گرفته است. پارامترهای کاری مورد ارزیابی شامل: فشار خروجی از پمپ اصلی سیکل رنکین، دمای آب زمین‌‌گرمایی، دبی جرمی سیال کاری در سیکل سرمایش و توان ترکیبی، دبی جرمی سیّال کاری عبوری از اکسپندر سیکل سرمایش و توان ترکیبی توان و سرمایش و دمای کاری اواپراتور می‌‌شود؛ که از میان پارامتر‌های فوق ، دبی جرمی سیال کاری در سیکل سرمایش و توان ترکیبی و دبی جرمی سیّال کاری عبوری از اکسپندر سیکل سرمایش و توان ترکیبی تاثیر بیشتری بر بازدهی انرژی و اگزرژی سیستم دارند. همچنین تاثیر سیالات کاری R۱۲۳ ،R۱۴۱b، R۲۴۵fa و R۱۲۳۴ze و پارامتری فوق بر بازدهی انرژی و بازدهی اگزرژی سیکل سرمایش و توان ترکیبی و کلّ سیستم دیده شد. همچنین تاثیر تولیدات سیستم بر نقطه‌ی سر به سری، ارزش خالص فعال و نرخ بازگشت داخلی بررسی شد. نتایج نشان می‌‌دهد در سیستم مورد مطالعه در ازای استفاده از سیالات کاری R۱۲۳ ،R۱۴۱b، R۲۴۵fa و R۱۲۳۴ze به ترتیب بازدهی انرژی ۵۱.۰۴%، ۵۳.۲۳%، ۵۰.۷۱% و ۴۷.۹۷% و بازدهی اگزرژی ۵۳.۴%، ۵۴.۵۱%، ۵۱.۸۸% و ۴۸.۴۹% را بدست می‌دهند. نتایج ترمودینامیکی و اقتصادی نشان می‌دهد سیالات R۱۴۱b و R۱۲۳ مناسب‌ترین سیالات کاری از میان سیالات مورد بررسی هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تولید همزمان توان و سرما و گرما #سیکل ارگانیک رنکین #تبرید اجکتوری #انرژی #اگزرژی #اقتصادی #R141b #R123

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)