پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
رضا غلامی [پدیدآور اصلی]، محمد جعفری[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق رفتار پس از ضربه یک چندلایه کامپوزیتی تحت اثر پارامترهای متغیر مختلف ضربه زننده و صفحه چندلایه با روش المان محدود و با استفاده از نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده است. با استفاده از روش المان محدود، می توان پاسخ ضربه را در چندلایه‌ های کامپوزیتی‌که در برابر ضربه‌ قرار می‌گیرند تعیین نمود. صفحه کامپوزیتی مورد مطالعه در این تحقیق یک صفحه کامپوزیتی مستطیل شکل و مسطح است که تحت ضربه‌ی ناشی از یک ضربه زننده کروی شکل قرار دارد و دارای تعداد چهار لایه و ترتیب لایه چینی های 0 و 90 درجه و شرایط تکیه گاهی مشخص می باشد. برای انجام مدلسازی ضربه روی این چندلایه کامپوزیتی از المان های پوسته ای پیوسته استفاده شده است که با استفاده از این المان ها و به همراه معیار شکست هاشین، پاسخ و رفتار چندلایه کامپوزیتی در برابر ضربه مورد بررسی قرار گرفته است. مولفه های مقاومت در برابر آسیب چندلایه کامپوزیتی برحسب اندازه و نوع آسیب ایجاد شده در نمونه مورد مطالعه تعیین می شود. مولفه های پاسخ ضربه که با این آزمایش به دست می‌آید، به فاکتورهای مختلفی وابسته است که این فاکتورها عبارتند از هندسه‌ی نمونه مورد مطالعه، ترتیب لایه چینی، هندسه ضربه زننده‌، جرم ضربه زننده، انرژی یا سرعت ضربه زننده، شرایط مرزی، ضریب اصطکاک بین ضربه زننده و سطح بالایی چندلایه کامپوزیتی، سختی تماسی بین لایه ها و غیره. بنابراین نتایجی که در طی این شبیه سازی به دست می آید در موقعیت‌های دیگر قابل اندازه‌گیری نبوده و به ترکیب شرایط هندسی و فیزیکی این آزمایش بستگی دارد و فقط منحصر به این آزمایش می باشد. همچنین در طی این شبیه سازی فرض شده است مواد چسباننده و پیوند دهنده الیاف کامپوزیت تمامی ویژگی‌های پیوندهای بین لایه‌ای را دارا هستند. در این تحقیق رفتار ضربه چندلایه کامپوزیتی تحت تاثیر تعدادی از پارامترهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج تحلیل ارائه شده است. مدل المان محدود ارائه شده، قدرت پیش‌بینی دقیقی داشته و تطابق خوبی با نتایج مطالعات آزمایشگاهی و معتبر دارد، که آن را تبدیل به ابزار ارزشمندی برای پیش‌بینی مقاومت کامپوزیت‌های چندلایه کرده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش المان محدود #صفحات چندلایه‌ی کامپوزیتی با زمینه‌ی پلیمری #پیوند میان لایه‌ها #ضربه با سرعت پایین #معیار شکست هاشین
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)