پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
احسان سوختانلو [پدیدآور اصلی]، محمود فرزانه گرد[استاد راهنما]، امير بک خوشنويس [استاد راهنما]، شهرام هاشمی مرغزار[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به اهمیت بررسی جریان حول اجسام حجیم و تأثیر پارامترهای مختلف بر روی دنباله اجسام، در این تحقیق، مشخصه‌های دنباله سیلندر ثابت برای اعداد رینولدز و شرایط مختلف و تأثیر چرخش سیلندر بر روی این مشخصه‌ها را به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. در آزمایشهای انجام گرفته ابتدا اثرات عدد رینولدز بر روی مشخصه‌های دنباله سیلندر ثابت مورد بررسی قرار گرفته، سپس تأثیر عوامل نسبت انسداد محفظه آزمایش و شدت اغتشاشات جریان ورودی به محفظه بر روی پارامترهای دنباله نشان داده شده است و در انتها به بررسی دنباله سیلندر چرخان درسرعت دوران و اعداد رینولدز متفاوت پرداخته شده است. برای تولید جریان هوا در این آزمایشها، از تونل باد مدار باز استفاده شده است. اتاقک آزمایش دستگاه تونل باد مورد استفاده دارای طول 168 سانتیمتر، عرض 40 سانتیمتر و ارتفاع 40 سانتیمتر می باشد. این دستگاه تونل قادر به ایجاد جریان سیال با سرعت 0 تا 30 متر بر ثانیه است و اغتشاشات جریان داخل محفظه آزمایش آن 1/0 درصد می باشد. برای اندازه‌گیری مشخصه‌های جریان، از جریان سنج سیم داغ دما ثابت استفاده شده است که این دستگاه توانایی اندازه‌گیری سرعت متوسط، شدت اغتشاشات و فرکانس گردابه‌های خارج شونده از پشت سیلندر را دارد. برای بررسی مشخصه‌های دنباله تشکیل شده در پشت سیلندر به کمک جریان سنج سیم داغ و یک سیستم جابجا‌ کننده سنسور، سرعت لحظه‌ای جریان در موقعیتهای مختلف مکانی در راستای عمود بر جریان و چندین موقعیت طولی اندازه‌گیری شده است. با انجام همزمان تحلیلهای آماری روی داده‌های لحظه‌ای ثبت شده، مقدار متوسط سرعت و مؤلفه نوسانی آن برای هر نقطه بدست آورده شده است. نتایج فوق به همراه اطلاعات مربوط به مختصات موقعیت سنسور در فایلهای مشخصی ثبت گردیده و توسط آن ضریب پسا بدست آمد. نتایج بدست آمده از این آزمایشها نشان می‌دهد که تغییر در عدد رینولدز، نسبت انسداد، شدت اغتشاشات جریان و دوران سیلندر باعث تغییر در مشخصه‌های دنباله سیلندر می‌شود. این تغییرات شامل تغییر در پروفیلهای سرعت متوسط, شدت اغتشاشات و مقادیر پارامترهای velocity defect و ضریب پسا می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آیرودینامیک #دنباله سیلندر #جریان سنج سیم داغ #ضریب درگ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)