پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مجید سعیدیها [پدیدآور اصلی]، اردشیر کرمی محمدی[استاد راهنما]
چکیده: لولههای حاوی جریان سیال کاربرد‌های گسترده‌ای در تمامی صنایع دارند که به عنوان ساده‌ترین مساله اندرکنش میان سازه و سیال رفتار پیچیده‌ای از خود نشان می‌دهند. رفتار دینامیکی لوله دوسر لولا و نیز یکسرگیردار حاوی جریان سیال که به صورت تدریجی تقویت شده مورد بررسی قرار گرفته است. در هر شرایط مرزی دو حالت در نظر گرفته شده است: الف) حالتی که لوله در راستای ضخامت به صورت تدریجی تقویت شده باشد. ب) حالتی که لوله در راستای طول به طور تدریجی تقویت شده باشد. نحوه تغییرات مدول یانگ در فرایند تقویت کردن بر اساس قانون توانی صورت گرفته و معادلات ارتعاشاتی برای هر حالت با استفاده از تئوری اویلر برنولی بدست آمده است. سپس فرکانس‌های طبیعی لوله حاوی جریان سیال به ازای پارامتر‌های بی‌بعد بدست آمده و تاثیر تقویت کردن لوله به صورت تدریجی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مقادیر سرعت بحرانی جریان سیال که به ازای آن لوله دچار ناپایداری می‌گردد به ازای پارامترهای مختلف بدست آمده است. مشخص شد در هر دو نوع شرایط مرزی مورد نظر، در حالتی که مدول یانگ در جهت طول لوله به صورت تدریجی تغییر می‌کند، با افزایش مدول یانگ در سمت ورودی جریان سیال، فرکانس‌های طبیعی لوله و همچنین سرعت بحرانی سیال افزایش می‌یابد. همچنین در حالتی که مدول یانگ در جهت ضخامت لوله تغییر می‌کند، با افزایش آن در سطوح بیرونی لوله، فرکانس‌های طبیعی و همچنین سرعت بحرانی سیال افزایش می‌یابد و بالعکس.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#لوله حاوی جریان سیال #تقویت کردن به صورت تدریجی #فرکانس‌های طبیعی #سرعت بحرانی #ناپایداری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)