پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مصطفی حزبه پور [پدیدآور اصلی]، اردشیر کرمی محمدی[استاد راهنما]
چکیده: دراین تحقیق به آنالیز ارتعاشی میکرولوله از جنس ماده هایپرالاستیک حاوی جریان سیال پرداخته می شود. در مدل سازی میکرولوله به منظور در نظر گرفتن مدلی نزدیک‌تر به مدل واقعی در این تحقیق ازمدل میکروتیری ازجنس ماده هایپرالاستیک که رابطه‌ی تنش،کرنش آن غیرخطی می‌باشد مورد مطالعه قرار گرفته است. واثرسیال به آن اضافه می شود. از مدل یئو یکی ازمدل های هایپرالاستیک می باشد، استفاده شده است. این مدل‌ها به خوبی رفتارلاستیکی و رابطه غیرخطی تنش وکرنش دراین مواد را پیش بینی کرده و می توان توسط آنها، عامل غیرخطی ماده را درکناردیگرعوامل دربررسی رفتار ماده دخیل نمود. برای این منظور ارتعاش آزاد میکرولوله حاوی جریان سیال رابراساس تئوری تیر اویلر برنولی با شرایط مرزی تکیه گاه دوسرمفصل(پین ـ پین) و با درنظرگرفتن مدل هایپرالاستیک یئومورد بررسی می گردد. برای استخراج معادله حاکم بر سیستم ازتئوری اویلر برنولی و با بکارگیری اصل هامیلتون بهره بردیم،که در ابتدا باید انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل مورد محاسبه گردد. سپس معادله حاکم بر سیستم را بی بعدسازی کرده آنگاه شرایط مرزی بی بعدسازی را نیز بدست آوردیم. معادلات ارتعاشی حاکم برسیستم بااستفاده از روش گالرکین به یک معادله دیفرانسیل معمولی تبدیل شده است به پایداری سیستم وفرکانس‌های طبیعی و سرعت بحرانی به ازای سرعت‌های مختلف سیال،طول و ضخامت مورد بررسی قرار گرفته است. برای حل معادلات قسمت غیرخطی ازروش تئوری اغتشاشات تحلیلی ،مقیاس های چندگانه استفاده گردیده است. و نمودارهای تاثیر سرعت بر فرکانس بی بعد غیرخطی رابدست آوردیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل هایپرالاستیک یئو #تئوری اویلر برنولی #میکرولوله حاوی جریان سیال #ارتعاشات آزاد
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)