پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سید مرتضی حسینی [پدیدآور اصلی]، محمود شریعتی [استاد راهنما]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]، محمد باقر نظری[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه از روش تجربی استفاده‌ شده است تا قابلیت جذب انرژی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی، مورد بررسی قرار گیرد. برای ساخت پوسته‌های استوانه‌ای از دو روش رایج موسوم به قالب گیری کیسه‌ای و فرایند تزریق رزین به کمک خلأ، استفاده ‌شده است. در این پایان نامه شش پارامتر جهت بررسی اثر آنها بر روی جذب انرژی پوسته‌های کامپوزیتی در نظر گرفته شده است که عبارت‌اند از: سه پارامتر هندسی قطر داخلی، طول و ضخامت پوسته‌ها و سه پارامتر چیدمان لایه‌ها، نوع الیاف تقویت‌کننده (الیاف شیشه و کربن) و فرایند ساخت. طراحی آزمایش به روش تاگوچی و با آرایه متعامد ۱۶L انجام شد و تعداد شانزده آزمون تعیین گردید. آزمایش لهیدگی محوری روی پوسته‌ها انجام شد. با استفاده از مساحت زیر نمودار نیرو – جابه‌جایی به‌دست ‌آمده از آزمون‌ها، مقدارجذب انرژی مخصوص آنها محاسبه شد؛ و سپس بر روی این داده‌ها تحلیل آماری انجام گردید که حاصل آن رتبه‌بندی پارامترهای شش‌گانه فوق و پیشنهاد یک سازه بهینه بر اساس پارامترهای انتخابی بود. در پایان انواع مودهای مکانیسم‌های فروریزی پیچیده‌ای که میزان جذب انرژی را کنترل می‌کنند، مطالعه شد و اثر پارامترهای شش‌گانه بر مودهای لهیدگی پایدار و ناپایدار در پوسته‌ها، بررسی گردید؛ که مقایسه تحلیل آماری و تحلیل مکانیسم‌های فروریزی، نشان داد که تطابق خوبی بین آنها وجود دارد و تحلیل‌های آماری بخصوص در کارهای تجربی بر اساس پارامتر جذب انرژی مخصوص، بهترین روش برای طراحی و بهینه‌سازی سازه‌های کامپوزیتی جاذب انرژی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جذب انرژی مخصوص #پوسته استوانه ای #سازه های کامپوزیتی #تحلیل آماری تاگوچی #لهیدگی محوری #مکانیسم های فروریزی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)