پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سجاد ایزد پناه نجم آباد [پدیدآور اصلی]، مهدی گردویی[استاد راهنما]، سید هادی قادری[استاد راهنما]
چکیده: گوشواره ای شدن به تفاوت در ارتفاع دیواره ی فنجان شکل داده شده به روش کشش عمیق گفته می شود. عامل اصلی آن، تفاوت در خواص مکانیکی ماده در جهت های مختلف یا ناهمسانگردی است. پیش بینی دقیق این پدیده و حذف اثرهای نامطلوب آن نیازمند شبیه سازی دقیق رفتار ناهمسانگردی درون صفحه ای ورق های فلزی با استفاده از معیارهای تسلیم پیشرفته است. در این پایان نامه، از معیار تسلیم BBC2003 برای پیش بینی این رفتار در ورق های آلیاژ آلومینیوم AA3105، استفاده شده است. ابتدا، یک روش تجربی عددی برای استخراج هشت ثابت معیار تسلیم BBC2003 با استفاده از داده های آزمون کشش ساده و کشش کرنش صفحه ای ارائه شده است. معادلات غیرخطی حاکم بر این ضرایب استخراج گردید و به روش شیب دارترین نزول حل شد. سپس، تابع تسلیم با ثوابت به دست آمده برای پیش بینی تنش تسلیم و ضرایب ناهمسانگردی به کار گرفته شد و دقت آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در گام بعد، معیار تسلیم BBC2003 در تحلیل های المان محدود شکل دهی ورق فلزی در نرم افزار آباکوس به کار گرفته شد. برای این منظور، زیربرنامه ی VUMAT برای توصیف رفتار کشسان و مومسان ورق فلزی، توسعه یافت و راستی آزمایی شد. با به‌کارگیری این زیربرنامه، فرایند کشش فنجان شبیه‌سازی شد. نتایج تحلیل های المان محدود با نتایج تجربی به دست آمده از آزمون کشش فنجان برای این ماده مقایسه شد. شاخص های مورد استفاده در این مقایسه، ارتفاع دیواره ی فنجان و تغییرات ضخامت است. نتایج نشان می دهد، معیار BBC2003 با دقت خوبی فرایند گوشواره ای شدن را برای این آلیاژ، پیش بینی می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معیار تسلیم BBC2003 #کشش عمیق #زیربرنامه VUMAT #گوشواره‌ای شدن #روش شیب دارترین نزول

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)