پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سجاد شیخی کیش خاله [پدیدآور اصلی]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]، محمد امیر حیدری [استاد مشاور]
چکیده: به علت نیاز روز افزون بشر به منابع هیدروکربوری و افزایش تولید نفت در مخازن نفتی، با پیشرفت زمان مقدار نفت درجا در مخازن نفتی کم شده. مخازن کربناته به علت ناهمگن بودن سنگ مخزن، پایین بودن تراوایی و همچنین نفت دوستی سنگ مخزن، اشباع نفت باقی مانده در ازدیاد برداشت ثانویه به طور میانگین بالا می باشد. برای کاهش مقدار نفت باقی مانده باید نفت تری سنگ مخزن را کاهش داد تا آب تزریقی در روش سیلابزنی توسط نیروی موینگی از شکاف به داخل بلوک سنگی کشیده شده و مقدار نفت باقی مانده موجود در خلل و فرج کاهش یابد. برای کاهش ترشوندگی سنگ های نفت دوست باید با استفاده از مواد کاهنده کشش سطحی، کشش بین سطحی را کاهش و همچنین کشش سطحی را نسبت به نفت کم کرد. برای کاهشش کشش سطحی در این آزمایش ها از مواد کاهنده کشش سطحی کاتیونی استفاده شده تا با جفت شدن مواد اسیدی جذب شده روی سطوح کربنات ها و جدا کردن آنها از سطح سنگ ترشوندگی را به سمت آب تری تغییر دهد. در این پایان نامه با استفاده از دو روش ترشوندگی اندازه گیری و ارائه شده است؛ یک روش کمی شامل تعین ترشوندگی به روش زاویه تماس و روش دیگر که یک روش کیفی می باشد شامل تعیین ترشوندگی به روش نمودار های نفوذپذیری با استفاده از قانون گریک می باشد. برای اندازه گیری کشش سطحی با استفاده از زاویه تماس با دستگاه کشش سطحی، قطره نفت را بر روی سطح شیشه و سطح کربناته پیر سازی نشده و همچنین پیر سازی شده اندازه گیری می شود. از نتایج بدست آمده در این آزمایش ها نتیجه می شود که زاویه تماس علاوه بر این که به نوع نفت و سطح بسته گی دارد، محلول سورفکتانت 0.05 درصد باعث کاهش قابل توجه زاویه تماس در همه سطوح شده است. هدف اصلی در این پایان نامه مقدار برداشت نهایی با استفاده از خیساندن سنگ توسط محلول سورفکتانت 0.05 درصد بعد از سیلابزنی در ازدیاد برداشت ثانویه می باشد، مقدار بازیافت نفت را ابتدا بعد از سه روز خیساندن مغزه در محلول سورفکتانت حساب کرده و دوباره با همان محلول سورفکتانت مغزه را اشباع و در روز هفتم دوباره سیلابزنی کرده و مقدار بازیافت نفت در روز هفتم را محاسبه و سپس با محلول سورفکتانت برای سومین بار مغزه را خیسانده و مقدار بازیافت نفت را در روز دهم اندازه گیری و یاد داشت کرده. بازیافت نفت را در مغزه های متفاوت ثبت کرده و بازیافت نهایی برای هر مغزه محاسبه می شود. در این آزمایش ها نتیجه می شود که با استفاده از روش های خیساندن با کترین درصد وزنی سورفکتانت بهترین بازیافت نفت در پایان دوره های خیساندن بدست آمده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیلابزنی #کشش بین سطحی #سورفکتانت #خیساندن #کشش سطحی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)