پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
حسین یاراحمدی [پدیدآور اصلی]، محمود شریعتی [استاد راهنما]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به اهمیت پدیده‌ی خستگی در طراحی‌های مهندسی و ناشناخته بودن خستگی کم تکرار و از طرفی کاربرد روزافزون مواد پلیمری و محدود بودن اطلاعات خستگی این نوع مواد، در این پایان‌نامه به بررسی تجربی رفتار خستگی و رچتینگ ماده پلیمری پلی استال(POM) پرداخته شده است. در ابتدا به منظور به دست آوردن خواص مکانیکی پلی استال آزمایش‌های کشش ساده و فشار انجام گرفت. سپس پلی استال تحت بارگذاری‌های متناوب تنش-کنترل تک محوره قرار داده شد. اطلاعات نیرو و جابجایی همه سیکل‌ها ثبت و با استفاده از آنها تنش‌ها و کرنش‌ها محاسبه شدند. مشخص شد که بزرگی کرنش رچتینگ و نرخ آن، به تنش میانگین و دامنه تنش اعمال شده حساس است. یعنی به طور کلی با کاهش دامنه تنش، نرخ کرنش رچتینگ کاهش و مقدار آن افزایش می‌یابد. در نهایت نیز ماده مذکور تحت بارگذاری‌های متناوب کرنش-کنترل تک محوره قرار گرفت. همچنین مشخص شد که پلی استال تحت بارگذاری متناوب رفتار نرم‌شوندگی از خود نشان می‌دهد. با استفاده از نتایج آزمایش‌های تنش-کنترل و بهره گیری از سه دیدگاه خستگی تنش، کرنش و انرژی به تحلیل عمر خستگی این ماده پرداخته شد و مشخص شد که دیدگاه‌های تنش و انرژی توفیق بیشتری در پیش بینی عمر خستگی پلی استال دارند.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلی استال #خستگی تک محوره #کرنش رچتینگ #آزمایش تنش-کنترل #آزمایش کرنش-کنترل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)