پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مهدی صالح آبادی [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، محمد کارآموزیان[استاد راهنما]، میرحسین شهامی [استاد مشاور]
چکیده: جاده‌های معدنی، یکی از منابع اصلی تولید ریز گرد در معادن هستند. آلودگی گردوخاکی نه‌تنها باعث ایجاد بیماری‌های ریوی می‌شود، بلکه موجب کاهش دید مفید راننده‌های ماشین‌آلات شده، سرعت حرکت کامیون‌ها را کاهش داده و درنتیجه موجب ایجاد تداخل در عملیات ترابری می شود. از سویی دیگر، فعالیت ماشین‌آلات در این گردوخاک موجب افزایش ا‌ستهلاک و میزان مصرف سوخت آن ها می‌شود. عموماً در معادن برای فائق آمدن به این مسئله از روش مرسوم آب‌پاشی مسیر استفاده می شود. این روش موجب ایجاد مشکلات زیست‌محیطی و عملیاتی ازجمله مصرف بسیار زیاد آب، راندمان پایین در مناطق گرم و خشک، هزینه بالای تهیه آب در اغلب مناطق (مخصوصاً با در نظر گرفتن ارزش معنوی آن)، روان شدگی خاک، ایجاد ترافیک در اثر فرآیند آب‌پاشی، تحمیل هزینه تعمیر و نگهداری دستگاه‌های آب‌پاشی و رمپ‌ها و ... می شود. اﻣﺮوزه ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﺎک ﯾﮑﯽ از راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ که طی آن با استفاده از فنّاوری، ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ویژگی‌های ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و مکانیکی خاک ازجمله ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﺳﺨﺘﯽ، شکل‌پذیری و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮی آن ﺑﻬﺒﻮد بخشیده می شود. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ تأثیر سه ماده افزودنی شامل ملاس چغندرقند، لیگنوسولفونات کلسیم و نانو‌رس مونت موریلونیت بر بهبود ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺧﺎک رمپ‌های معدن سیمان آبیک قزوین بررسی گردد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس آزمایش‌های ﺗﺮاﮐﻢ، ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ، ﺗﮏ‌ﻣﺤﻮری و ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ به‌عنوان آزمایش‌های معرف برای خاک‌های حاوی مواد افزودنی با درصد‌های وزنی معین اﻧﺠﺎم شد. افزودن ملاس چغندرقند در هر دو خاک باعث کاهش درصد رطوبت بهینه تا 11/6 % و افزایش وزن مخصوص خشک gr⁄cm^3 1/955 برای خاک AB01 ، gr⁄cm^3 1/942 برای خاک AB02 حاصل شد. افزودن لیگنوسولفونات کلسیم باعث کاهش درصد رطوبت بهینه برای خاک AB01 تا 11/8 % و برای خاک AB02 تا 12 % همچنین افزایش وزن مخصوص خشک gr⁄cm^3 1/939 برای خاک AB01 ، gr⁄cm^3 1/914 برای خاک AB02 حاصل شد. افزودن نانو رس مونت موریلونیت باعث افزایش درصد رطوبت بهینه تا 13/7 % برای خاک AB01 و برای خاک AB02 تا 14/3 % همچنین افزایش وزن مخصوص خشک gr⁄cm^3 1/958 برای خاک AB01 ، gr⁄cm^3 1/947 برای خاک AB02 حاصل شد. درنهایت بهترین نتایج با توجه به نتایج آزمایش‌های تراکم، برش مستقیم و تک‌محوره، افزودن 1/5 % لیگنوسولفونات کلسیم برای خاک AB01 و 2 % ملاس برای خاک AB01 حاصل شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گردوغبار جاده‌های معدنی #کنترل‌کننده‌های گردوغبار #تثبیت خاک #ملاس چغندرقند #لیگنوسولفونات کلسیم #نانو رس مونت موریلونیت #آزمایش تک‌محوره #آزمایش برش مستقیم
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)