پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محمدرضا اکبری [پدیدآور اصلی]، سید مهدی حسینی[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق خاکستر لجن فاضلاب یک بار به تنهایی و بار دیگر همراه با آهک به یک نسبت ثابت 4 به 1 در هشت مقدار (SSA(%2)، SSA(%4)، SSA(%8)، SSA(%16)، SL(%2)، SL(%4)، SL(%8) و SL(%16)) و در شش زمان عمل‌آوری مختلف (3،7،14،28،60 و 90 روز) به‌عنوان تثبیت‌کننده به خاک واگرا اضافه گردید. به‌منظور درک تأثیر افزودنی‌ها آزمایشاتی نظیر تراکم با دو بار تکرار، پین هول وبرش مستقیم هر کدام با سه بار تکرار بر روی نمونه‌ها انجام شد. این تحقیق نشان داد که با افزایش افزودنی، رطوبت بهینه افزایش و وزن مخصوص خشک کاهش می‌یابد همچنین نتایج نشان دادند که افزایش SSA به تنهایی تأثیری در غیر واگرا بودن خاک ندارد ولی چنانچه این ماده همراه با آهک مصرف شود واگرایی خاک با %8 افزودنی و در زمان سه روزه از بین می رود این در حالی است که واگرایی خاک مذکور با %7 آهک به تنهایی و در زمان سه روزه از بین می رود. نتایج آزمایشات برش مستقیم نیز نشان دادند که با افزایش SSA به خاک تا 8% مقاومت برش مستقیم افزایش یافته و بعد از آن این مقاومت رو به کاهش است این درحالیست که با افزایش SL مقاومت همچنان رو به افزایش است. زمان در مقاومت برشی نقش بسزایی داشته به طوری که با افزایش زمان مقاومت برشی نمونه خاک با افزودنی SSA و SL در هر حالت رو به رشد است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خاک واگرا #خاکستر لجن فاضلاب همراه با آهک #تثبیت خاک #مقاومت برش مستقیم
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)