پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مهدی عرب علی محمدی [پدیدآور اصلی]، سید مهدی حسینی[استاد راهنما]
چکیده: به منظور اصلاح رفتار وبهسازی خاک بستر پروژه ها وتاسیساتی که بر روی لایه های خاک رسی باید احداث گردندوبا توجه به وجود خاک های حساس ونباتی وگاها بی کیفیت از نظر ساختار وهمچنین برای تعدیل هزینه های اجرا به همراه ایمن نمودن بیشتر پروژه در مقابل خطراتی همچون نشست،تخریب و...ضرورت تحقیق پارامترهای اصلاحی مناسب برای خاکی از نوع رس مشخص می شود. دراین تحقیق اثر توام افزودن درصدهای مختلف نانو رس و آهک بر خاک رس و تغییرات پارامترهای مقاومت برشی خاک رس مورد نظر به وسیله آزمایش برش مستقیم رامورد ارزیابی قرار داده ایم بدین منظور پس از انجام آزمایشهای شناسائی و طبقه بندی، مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاک، آزمایش برش مستقیم بر روی خاک مورد نظر با درصدهای مختلف 1الی 4 درصد آهک وسپس1الی 3 درصد نانورس و آهک نتایج حاکی از بهبود پارامترهای مقاومت برشی خاک رس اصلاح شده توسط نانو رس و آهک می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانو رس #آهک #پارامترهای مقاومت برشی #برش مستقیم #بهسازی خاک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)