پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سعید کریمیان [پدیدآور اصلی]، محسن کرامتی[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به زندگی شهرنشینی و رشد جمعیت و افزایش تولید زباله های شهری، طراحی ایمن و اقتصادی محل دفن مناسب زباله های شهری از نیازهای اساسی جوامع بشری می باشد. با توجه به این مسئله مهم انتخاب خاک مورد نظر محل دفن از پارامترهای اساسی طراحی محل دفن زباله (لندفیل) می باشد. که با توجه به نفوذپذیری کم خاک رس، میتوان بهترین انتخاب از دیدگاه نفوذ پذیری باشد، ولی با توجه به تغییرات اساسی تاثیر شیرابه بر خاک رس و کاهش مقاومت برشی و نهایتا کاهش مقاومت نهایی خاک موردنظر، این تحقیق ضمن بررسی آزمایشات مختلف شناسایی، فیزیکی و شیمیایی بر خاک و شیرابه به بررسی تاثیر شیرابه بر پارامترهای مقاومت برشی خاک مورد نظر محل دفن زباله های جامد شهری شاهرود پرداخته شده و با آزمایشات مختلف ( و با درصد های مختلف شیرابه) مشخص گردید پارامترهای چسبندگی و زاویه اصطحکاک داخلی کاهش چشمگیری می یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زباله های شهری #شیرابه #پارامترهای مقاومت برشی #خاک رس #آلودگی خاک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)