پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مهرداد رنجبر [پدیدآور اصلی]، هادی قربانی[استاد راهنما]، مهدی قاجارسپانلو [استاد راهنما]
چکیده: با توجه به اینکه اغلب خاک های ایران از لحاظ مقدار ماده آلی فقیر می باشند، اضافه کردن ماده آلی به خصوص به شکل کمپوست شده ضمن افزایش عملکرد گیاه، اثر مثبت و مفیدی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می گذارد. استفاده از کمپوست باعث کاهش نیاز به استفاده از کودهای شیمیایی می شود، که خود اثرات مفید زیست محیطی را به همراه دارد. به منظور بررسی تأثیر مصرف مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری به طور جداگانه و همراه با کود شیمیایی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و اندام های گیاهی برنج آزمایشی در سال 1393 در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 14 تیمار در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل شاهد (بدون مصرف هیچ گونه کود)، کود شیمیایی (بر اساس آزمون خاک)، 15، 30 و 45 تن کمپوست زباله شهری در هکتار ساده و 15، 30 و 45 تن کمپوست همراه با مقادیر 25، 50 و 75 درصد کود شیمیایی می باشد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کاربرد کمپوست اثر معنی دار بر غلظت عناصر N، P و K خاک و دانه برنج، K برگ و عناصر کم مصرف (Fe، Mn، Cu و Zn) قابل جذب خاک، برگ و دانه برنج داشته است. نتایج مقایسه میانگین نشان داد تیمار 45 تن کمپوست زباله شهری همراه با 75٪ کود شیمیایی به ترتیب با افزایش 73/68، 230/99، 30/74، 37/25، 16/83، 61/90، 118درصد نسبت به تیمار شاهد بیشترین غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک و دانه و نیز پتاسیم برگ را دارا می باشد. بیشترین غلظت عناصر آهن، منگنز و مس خاک با مصرف 45 تن کمپوست به ترتیب با 64/62، 51/30 و 142/78 درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد بدست آمد، همچنین بیشترین غلظت عنصر روی خاک با 3/264 درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد مربوط به تیمار 45 تن کمپوست به همراه 75٪ کود شیمیایی می باشد. تیمار 45 تن کمپوست به ترتیب با افزایش 81/16، 103/3، 48/06، 26، 233/7 و 14/19 درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد بیشترین غلظت عناصر منگنز، مس و روی برگ و دانه را دارا می باشد. مصرف 45 تن کمپوست به همراه 25 و 75 درصد کود شیمیایی با 70/33 و 87/87 درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد، به ترتیب بیشترین غلظت عنصر آهن در برگ و دانه را نشان داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کمپوست زباله شهری #عناصر غذایی #کود شیمیایی #برنج

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)