پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محمد حبیب زاده غرقه [پدیدآور اصلی]، هادی قربانی[استاد راهنما]، علی عباسپور[استاد راهنما]
چکیده: امروزه توجه به پایش و بررسی آلودگی های زیست محیطی یک اصل بسیار مهم است. در این مطالعه تاثیر دفن زباله بر آلودگی ناشی از برخی فلزات سنگین در منطقه حلقه دره کرج مورد بررسی قرار گرفته است. مرکز دفن زباله حلقه دره، محل دفن زباله های شهری، بیمارستانی و نخاله-های ساختمانی کرج می باشد. روزانه 1200 تا 1700 تن زباله وارد این منطقه می شود. شیرابه-های تولیدی از طریق دره ها به پایین دست منطقه انتقال می یابند و در استخرهای جمع آوری شیرابه جمع می شوند. سالانه 3.6 هکتار از زمین مرکز دفن از شیرابه پر می شود که این شیرابه موجب آسیب جدی به محیط زیست می گردد. در این تحقیق از خاک های مناطق مختلف متاثر از شیرابه نمونه هایی تهیه شد و برای مقایسه از مناطق بالا دست منطقه نیز نمونه های شاهد برداشت گردید. هچنین از منطقه قبرستان ماشین و شیرابه و کمپوست تولیدی کارخانه کمپوست موجود در منطقه مورد مطالعه نیز نمونه برداری شد. کلیه نمونه ها بر اساس روشهای معتبر آنالیز گردید و برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی نمونه ها و نیز غلظت فلزات سنگین در آنها اندازه گیری شد. برای نمونه های کمپوست و شیرابه مقایسه با چند استاندارد جهانی صورت گرفت. برای نمونه های محل دفن نیز نمودار مقایسه ای با نمونه های شاهد انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد که کمپوست دارای غلظت زیاد عناصر سنگین نسبت به استاندارد برخی کشورهای پشیرفته است. برخی عناصر سنگین موجود در شیرابه نیز از استانداردهای ورود به آب های سطحی و زیرزمینی و مصارف آبیاری بیشتر بود. مقایسه بین نمونه های محل دفن زباله و نمونه های شاهد نشان داد که خاک های محل دفن و تحت تاثیرشیرابه از لحاظ پارامترهای هدایت الکتریکی، اسیدیته، آهک و مواد آلی اختلاف معنی داری با نمونه های شاهد داشتند. عناصر سنگین در نمونه های محل دفن در بعضی نمونه ها تا دو برابر بیشتر از نمونه های شاهد بود که نشانگر تجمع این عناصر در خاک آلوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#محل دفن زباله #شیرابه #آلودگی خاک #کمپوست #فلزات سنگین #حلقه دره کرج
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)