پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مرتضی محمدعلی نژاد عمران [پدیدآور اصلی]، رضا نادری[استاد راهنما]، محسن کرامتی[استاد راهنما]
چکیده: بهسازی خاک‌های مسئله‌دار و بهبود مشخصات مهندسی آن‌ها مانند ظرفیت باربری، مقاومت برشی و نفوذپذیری خاک را می‌توان با استفاده از روش‌های گوناگون انجام داد که مسلح کردن خاک با خرده‌های پلاستیک با توزیع تصادفی، یکی از این روش‌ها می‌باشد. زمین‌های استحصال‌شده از دریا یکی از ساخته های مهندسی نوین می باشند که باهدف بهره‌برداری بیشتر از نوار ساحلی ساخته می‌شوند و پارامترهای مقاومتی در آن‌ها باید با روش‌های مهندسی و بهسازی خاک بهبود پیدا کنند. پژوهش حاضر پیرو بهسازی یکی از زمین‌های استحصال‌شده در شمال ایران در بندر انزلی، با استفاده از خرده‌های بطری‌های نوشیدنی پت با ابعاد 1×1 سانتی‌متر و درصدهای مختلف و بررسی آن با انجام آزمایش برش مستقیم می‌باشد که طی آن تأثیر میزان تراکم نسبی نمونه ‌ی مسلح شده و سربار قائم بر روی نمونه در آزمایش‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داده است که با افزایش میزان تراکم نسبی تا 95درصد، تنش برشی حداکثر تحمل شده در نمونه‌های مورد آزمایش بیشتر شده و زاویه اصطکاک داخلی از 32/8 درجه در نمونه های غیرمسلح، به 43/85 درجه در نمونه های مسلح شده با 2 درصد پت و تراکم 95 درصد، افزایش یافته است. همچنین با افزایش سربار قائم از 50 به 100 و 150 کیلو پاسکال، شکل‌پذیری نمونه افزایش پیداکرده است؛ به‌طوری‌که کرنش متناظر با حداکثر تنش برشی از 1/5 درصد در نمونه‌های غیرمسلح، به حدود 5 درصد در نمونه‌های مسلح شده رسیده است. در پایان آزمایش ها درصد پت و تراکم بهینه برای بهسازی خاک ماسه‌ای بندرانزلی تعیین‌شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهسازی #ماسه #استحصالی #پت #برش مستقیم #تراکم نسبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)