پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
حسین خلج زاده [پدیدآور اصلی]، علیرضا شاطرزاده[استاد راهنما]، سید وحید حسینی[استاد راهنما]
چکیده: از آنجایی که موتور در خودرو، نیروی محرکه را تامین می‌کند ، اتصال و نحوه قرار گرفتن آن در شرایط کارکرد خودرو تاثیرگذار است. دسته موتورها از یک طرف به موتور و از طرف دیگر به بدنه خودرو متصل می‌شوند. دسته موتورها می‌بایست بگونه ای طراحی شوند تا از انتقال ارتعاشات از بدنه به موتور و بالعکس جلوگیری کنند. علاوه بر این از وظایف دسته موتور، تحمل وزن موتور و بارهای دینامیکی و ارتعاشی ناشی از حرکت خودرو در جاده است. لذا دسته موتورها عموما بگونه ای طراحی می‌شوند که در محدوده تعریف شده‌ای از نیروهای سیکلی دارای عمر خستگی کافی باشند و در محدوده نیروهای زیاد ناشی از تصادف دچار شکست شوند تا سطح حادثه و خسارت به خودرو و سرنشین را به حداقل برسانند. در این راستا این پژوهش به بررسی عمر خستگی پرچرخه دسته موتور آلومینومی خودرو ساخت داخل خواهد پرداخت. در این تحقیق، ابتدا دسته موتور با استفاده از روشهای المان محدود تحت بارهای استاتیکی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت تا ضمن اطمینان از صحت عملکرد قطعه، نقاط حساس قطعه شناسایی شود. نتایج عددی بدست آمده، تحت نیروی کششی 3000 نیوتن با خطای بیشتر از 4% و همچنین تحت نیروی فشاری 5000 نیوتن با خطای کمتر از 2% توانستند تغییر مکان محل اعمال بار در دسته موتور را پیش بینی کنند. سپس عمر خستگی پرچرخه دسته موتور تحت بارهای نوسانی با استفاده از روشهای عددی تخمین زده شد. براساس نتایج بدست آمده نمونه اولیه دسته موتور استحکام کافی را تحت بارهای خستگی نداشته است. در این پایان نامه با استفاده از روشهای عددی همراه با بازرسی تجربی، دلایل خرابی زودرس نمونه اولیه دسته موتور مطالعه شد. بر اساس نتایج، مدل عددی پیش بینی عمر خستگی انطباق خوبی با نتایج تجربی داشته است و بدرستی محل حساسیت قطعه و عمر قطعه را پیش بینی کرده است. نتایج بازرسی‌های تجربی هم در نمونه اولیه و همچنین در نمونه بهبود یافته نشان از افزایش شعاع راکورد، افزایش موضعی ضخامت ماده در ناحیه بحرانی و همچنین بهبود فرایندهای جداسازی براده های ریخته گری داشته است. در نهایت رشد ترک خستگی با استفاده از روشهای تجربی و مطالعه استحکام نهایی قطعه مورد بررسی قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دسته موتور آلومینیومی #پارامترهای ساخت #خستگی پرچرخه #روش‌های المان محدود #رشد ترک خستگی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)