پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
علی اسماعیل زاده [پدیدآور اصلی]، مجید نیکخواه[استاد راهنما]
چکیده: چکیده شکست هیدرولیکی به عنوان یکی از مهم ترین روش های تحریک مخازن نفت و گاز شناخته می شود. مطالعات گسترده ای بر روی پارامترهای تاثیرگذار آن از قبیل تاثیر تنش های جانبی و قائم، رژیم تنش ها، خواص مکانیکی سازند، شکستگی های طبیعی سازند انجام شده است. با این حال، نکات مبهم در ارتباط با شکست هیدرولیکی وجود دارد و به همین علت لزوم تحلیل و بررسی در این زمینه احساس می شود. در این تحقیق به منظور درک بهتر مکانیزم ایجاد و گسترش ترک ها در فرایند شکست هیدرولیکی و بررسی آزمایشگاهی توسعه ترک خوردگی، از انتشار آکوستیک (آوایی) استفاده شده است. آزمایش ها بر روی نمونه های بلوکی بتنی به ابعاد 30 سانتی متر مکعب با حفره مرکزی به قطر 50 میلی متر تحت شرایط تنش سه محوره واقعی انجام شده و رفتارنگاری انتشار آکوستیک همزمان با تزریق سیال به درون نمونه صورت گرفته است. آزمایش ها تحت تنش-های متفاوت اعمال شده بر روی نمونه ها انجام شده است تا بررسی تاثیر تنش های جانبی و قائم صورت پذیرد. به منظور بررسی رفتارهای انحراف ترک در فرایند شکست هیدرولیکی و تاثیر شکستگی های طبیعی سازند بر آن، از نمونه های شکافدار استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان داد که با افزایش تنش افقی حداقل، فشار شکست افزایش می یابد و با افزایش تنش قائم و تنش افقی حداکثر، فشار شکست یک روند افزایشی و کاهشی نشان می دهد. شکستگی ایجاد شده در ترکیبات تنش ناهمسانگرد، در راستای تنش افقی حداکثر و در ترکیبات تنش همسانگرد، به صورت تصادفی شعاعی ایجاد شده است. شکاف از پیش موجود در نمونه های شکافدار فشار شکست نمونه ها را کاهش داده و مقدار اختلاف تنش های افقی در طول آزمایش ها به وضوح مسیر گسترش ترک را در طول فرایند شکست هیدرولیکی تحت تاثیر قرار داده است. همچنین پارامترهای مختلف انتشار آکوستیک مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، نتایج نشان دهنده ارتباط مناسب بین رفتار ترک خوردگی در آزمایش-های شکست هیدرولیکی با پارامترهای انتشار آکوستیک وجود دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: شکست هیدرولیکی #انتشار آکوستیک #تنش سه محوره واقعی #مخازن هیدروکربنی #تنش برجا
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)