پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع دکتری > سال 1396
پدیدآورندگان:
حامد شیرازی [پدیدآور اصلی]، سید رحمان ترابی[استاد راهنما]، حسین میرزائی نصیرآباد [استاد مشاور]
چکیده: روش شکست هیدرولیکی بهترین روش شناخته شده برای تعیین مقدار و راستای تنشهای اصلی برجای افقی در اعماق زمین میباشد. که مطالعات گستردهای بر روی نحوه اجرا و پارامترهای تاثیرگذار مانند قطر گمانه، طول بازه تحت فشار (اینتروال) و ویسکوزیته سیال شکستگی، بر روی نتایج حاصل از آن، انجام شده است. با این حال، نکات مبهم زیادی در مورد روش شکست هیدرولیکی وجود دارد. در نتیجه، به مطالعات بیشتری برای تعیین میزان تاثیر پارامترهای مختلف بر روند روش مذکور نیاز است. به همین منظور، در این تحقیق، ابتدا با استفاده از نمونه های استوانه ای گچی ساخته شده، تعداد زیادی آزمایش انجام و تاثیر تغییرات طول بازه تحت فشار بر روی فشار شکست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که با افزایش نسبت طول بازه تحت فشار به قطر چاه تا حدود 7، فشار شکست کاهش مییابد و از این مقدار به بعد، به سمت یک مقدار ثابت تمایل دارد. سپس در ادامه، با هدف بررسی تاثیر تغییر ویسکوزیته سیال و قطر گمانه بر روی فشار شکست، دستگاه تست سه محوره واقعی با قابلیت شبیه سازی شکست هیدرولیکی در دانشگاه صنعتی شاهرود طراحی و ساخته شد. در راستای بررسی ارتباط فشار شکست با دو پارامتر ویسکوزیته سیال و قطر گمانه، که میتوانند نتایج حاصل از روش شکست هیدرولیکی را در مسیر تعیین تنش های برجای زمین تحت تاثیر قرار دهند، آزمایشات شکست هیدرولیکی به کمک آن دستگاه انجام شد. به همین منظور نمونههای بتنی به ابعاد cm 30*30*30، که در مرکز آن ها سوراخ با قطرهای mm 30، mm 50 و mm 80 ایجاد شده بود، مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمایشات نشان داد که با افزایش قطر گمانه فشار سیال برای شکست سنگ کاهش مییابد. در بخش بعدی آزمایشها (بررسی تاثیر ویسکوزیته سیال بر روی فشار شکست)، 3 نوع روغن هیدرولیک با ویسکوزیته های متفاوت (H46، H68 و H100) در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش ویسکوزیته سیال، فشار شکست کاهش مییابد. با توجه به آزمایش ها و بررسی های انجام شده، پیشنهاد شده است دستگاه هایی با امکانات بیشتر (مانند توانایی اعمال حرارت بر روی نمونه و یا اعمال فشار منفذی بر روی آن و ...) نسبت به دستگاه مورد استفاده در این تحقیق، توسعه داده شوند و آزمایش هایی با هدف مطالعه دیگر پارامترهای موثر بر روی روش شکست هیدرولیکی انجام و مدلی جامع از نتایج بدست آمده به منظور بالا بردن سطح اطمینان به نتایج حاصل از روش شکست هیدرولیکی ارائه شود. همچنین با توجه به آن که روش شکست هیدرولیکی با دو هدف اصلی، تعیین تنش های برجا در اعماق زمین و تحریک چاه های نفتی، اجرا می شود، می توان با اجرای این روش در پروژه های عظیم نفتی و احداث سازه های زیرزمینی در ایران هم راندمان و میزان استخراج نفت را افزایش داد و هم راستا و اندازه تنش های برجا را در محل احداث سازه های زیرزمینی (مانند تونل) تعیین نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شکست هیدرولیکی #دستگاه تست سه محوره واقعی #ویسکوزیته سیال #قطر گمانه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)