پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
جواد یزدان نژاد [پدیدآور اصلی]، محمود شریعتی [استاد راهنما]
چکیده: یکی از مودهای زوال حاصل از خستگی، پدیده رچتینگ است. رچتینگ پدیده ای است که تجمع افزاینده و تصاعدی تغییر شکل ماده تحت بارگذاری سیکلی مخصوصا به صورت تنش -کنترل با مقدار میانگین غیر صفر را در پی دارد. لذا ضروری است رفتار رچتینگ و عوامل موثر بر آن بررسی شود تا بتوان آن را کنترل و عمر خستگی قطعات را بیشتر کرد. از طرفی با توجه به کاربرد رو به افزایش ماده پلیمری پلی استال در قطعات صنعتی، مطالعه بر روی خواص خستگی آن من جمله رفتار رچتینگ امری لازم می نماید؛ بدین منظور آزمایش هایی تجربی برای تحقیق در این رابطه طراحی و انجام شد. آزمایش هایی تجربی در این تحقیق به وسیله یک دستگاه پیشرفته سروهیدرولیکی انجام شد و اثر فرکانس، ضخامت، دامنه تنش، تنش میانگین و فشار داخلی بر کرنش رچتینگ یک لوله از جنس پلی استال تعیین گردید. رابطه ای برای پیش بینی عمر خستگی بر اساس دو دیدگاه تنش و کرنش مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد دیدگاه تنش نسبت به دیدگاه کرنش در پیش بینی این امر موفق تر است. حل تحلیلی برای محاسبه ضریب پواسون در مناطق الاستیک و پلاستیک ارائه شد. همچنین مشاهده شد که اگر فرکانس از یک مقدار معینی بیشتر شود، زمان انجام آزمایش ثابت شده و تغییرات چندانی ندارد. اثر ضخامت لوله مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که اگر تنش محوری یکسانی به نمونه اعمال شود، ضخامت آن اثری بر عمر خستگی ندارد و با افزایش ضخامت، کرنش نهایی کاهش می یابد. همچنین مشاهده شد در یک بارگذاری یکسان، در فشار داخلی 10 بار، نمونه بیشترین عمر خستگی و در فشار داخلی 30 بار، کمترین عمر خستگی را به نمایش می گذارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلی استال #کرنش رچتینگ #خستگی #فشار داخلی #آزمایش های تجربی #آزمایش-های تنش- کنترل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)