پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
پژمان آذرسا [پدیدآور اصلی]، بهروزحسنی [استاد راهنما]، رضانادری [استاد راهنما]، احمد گنجعلی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه به بررسی و معرفی روش تخمین خطایی در تحلیل غیرخطی سازه ها به روش ایزوژئومتریک پرداخته شده است. در روش ایزوژئومتریک، ابتدا به تهیه برنامه کامپیوتری به زبان فرترن پرداخته شده است که قادر به تحلیل غیرخطی مسائل دوبعدی می باشد. در این پژوهش غیرخطی شدن ناشی از نارسائی مصالح سازه مدنظر قرار داده شده است. برای تحلیل مسائل غیرخطی سازه ها و حل معادلات تعادلی غیرخطی اغلب از یک روند افزایشی-تکراری استفاده می شود که این روند توسط روش نیوتن-رافسون ارضا گردیده است. مسائل متنوع به ازای درجات مختلف توابع شکل نربزی با استفاده از روش ایزوژئومتریک تحلیل و نتایج حاصله جهت صحت سنجی و کارایی این روش با نتایج بدست آمده از روش اجزاء محدود و حل تحلیلی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که این برنامه از کارایی کاملاً مطلوبی برخوردار است و همچنین بیانگر دقت بیشتر و هزینه کمتر روش ایزوژئومتریک در تحلیل مسائل غیرخطی نسبت به روش های مشابه عددی می باشد. همچنین در این پژوهش به تشریح روشی ابداعی جهت بهبود میدان تنش بدست آمده از روش ایزوژئومتریک و تخمین خطای موجود در آن پرداخته شده است. این تخمین کننده خطا، در دستة روشهای برآورد خطای مبتنی بر بازیافت تنش قرار می گیرد. جهت تخمین خطای تحلیل غیرخطی ایزوژئومتریک از روش بازیافت تنش بر مبنای نقاط فوق همگرا (SPR) استفاده شده است. در این روش، با استفاده از نقاط فوق‌ همگرا، برای تابع مقادیر هر یک از مؤلفه‌های میدان تنش در هر ناحیه، یک سطح فرضی ساخته می شود. با استفاده از همان توابع شکل نربزی این سطح تعریف می شود که در روش ایزوژئومتریک برای تقریب زدن تابع جابجایی به کار گرفته می‌شوند. مقایسه نرم خطای انرژی دقیق و نرم خطای انرژی تقریبی نشان دهنده آن است که تخمین کننده خطای پیشنهادی از کارایی مناسبی جهت برآورد خطای موجود در تحلیل مسائل غیرخطی به روش ایزوژئومتریک برخوردار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش ایزوژئومتریک #تحلیل غیرخطی #تخمین خطا #بازیافت تنش #نقاط فوق همگرا(SPR)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)