پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
نگار محمدیان Negar Mohammadian [پدیدآور اصلی]، طاهره تقی زاده فیروزجایی[استاد راهنما]، جعفر عبدی[استاد مشاور]
چکیده: چکیده در این پژوهش نانو کامپوزیت مغناطیسی اصلاح شده با پلی اکسومتالات به عنوان جاذب قوی برای حذف آنتی-بیوتیک مترونیدازول (MNZ) از محلول آبی سنتز شده است و خواص فیزیکی و شیمیایی جاذب با استفاده از آنالیزهایFTIR ،XRD ،SEM ،EDX ، BETو TEM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کربن بیوچار فعال یک بستر بالقوه مناسب برای استفاده از POM جهت اصلاح سطح و عملکرد جاذب می باشد. آزمایشات نشان داد که راندمان حذف مترونیدازول پس از اصلاح سطح جاذب توسط پلی اکسومتالات (H3PW12O40) در مقایسه با جاذب مغناطیسی شده (MNP-BC) به طور چشمگیری افزایش یافته است. به منظور مطالعه تاثیر پارامترهای عملیاتی از قبیل pH محلول، غلظت اولیه آلاینده، مقدار جاذب و مدت زمان تماس بر راندمان حذف مترونیدازول از طراحی آزمایش با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) توسط نرم افزار Design Expertاستفاده شد. نتایج نشان داد که راندمان حذف مترونیدازول در شرایط بهینه ( 1 pH =، غلظت اولیه مترونیدازول 5 میلی گرم بر لیتر، مقدار جاذب 6/0 گرم بر لیتر و مدت زمان تماس 60 دقیقه ) 28/94 درصد می باشد. مطالعات ایزوترم و سینتیک نشان داد که فرایند جذب از مدل ایزوترم فروندلیچ و مدل سینتیک شبه مرتبه دوم پیروی می کند. همچنین کارایی و قابلیت استفاده مجدد از جاذب در حذف مترونیدازول مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد پس از 4 چرخه جذب/ واجذب بازدهی آن بیش از 90 درصد می باشد که بیانگر پتانسیل بالا و اقتصادی بودن این جاذب می-باشد.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: جذب سطحی #تصفیه آب #بیوچار مغناطیسی #پلی اکسومتالات #آنتی بیوتیک #مترونیدازول
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)