پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
پریسا مرادیان [پدیدآور اصلی]، بهناز دهرآزما[استاد راهنما]
چکیده: آنتی‌بیوتیک‌ها یکی از مهم‌ترین ریزآلاینده‌های محیط‌زیست بشمار می‌آیند. هدف از تحقیق حاضر بررسی فرآیند جذب آنتی بیوتیک لووفلوکساسین از محلول آبی با استفاده از جاذب‌های سپیولیت خام، سپیولیت اصلاح شده با نانو اکسید منگنز و نانو ذرات اکسید منگنز در سیستم ناپیوسته و بهینه‌سازی جذب به کمک روش طراحی تاگوچی بوده است. خصوصیات جاذب‌ها به وسیله آنالیزهای SEM، FTIR،XRD و EDX تعیین گردید. پنج مرحله آزمایش شامل بهینه‌سازی pH محلول، مدت‌ زمان تماس، جرم جاذب، غلظت اولیه لووفلوکساسین و دمای محیط جهت دستیابی به عوامل مؤثر در حذف لووفلوکساسین انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که جذب سپیولیت خام شدیداً به pH محیط بستگی دارد و اصلاح این جاذب با نانو اکسید منگنز موجب کاهش وابستگی این جاذب به pH گردید. نتایج آزمایشات با روش طراحی تاگوچی، نتایج بدست آمده از این آزمایشات را تائید نمود. جذب هر سه جاذب از مدل ایزوترم فروندلیچ و مدل سینتیک شبه مرتبه دوم تبعیت می‌کند. هم‌چنین با توجه به خواص ترمودینامیکی جذب می‌توان نتیجه گرفت که فرآیند جذب لووفلوکساسین توسط جاذب سپیولیت، واکنشی گرماده و توسط دو جاذب سپیولیت اصلاح شده و نانو ذرات اکسید منگنز واکنشی گرماگیر بوده است. میزان انرژی جذب نشان دهنده جذب فیزیکی توسط هر سه جاذب بوده است. با توجه به تصاویر SEM، جاذب‌ها مورفولوژی با تخلخل کمتر را پس از جذب لووفلوکساسین نشان داده اند. هم‌چنین سایز ذرات هر سه جاذب پس از جذب در محدوده نانو باقی ‌مانده است. نتایج آنالیز EDX و FTIR جاذب ها پس از فرآیند جذب، حضور عنصر کربن در هر سه جاذب که ناشی از جذب لووفلوکساسین است را نشان می‌دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جذب #آنتی بیوتیک #لووفلوکساسین #سپیولیت #نانو اکسید منگنز #تاگوچی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)