پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
بهناز لطیفیان [پدیدآور اصلی]، طاهره تقی زاده فیروزجایی[استاد راهنما]، جعفر عبدی[استاد مشاور]
چکیده: در این مطالعه، نانوکامپوزیت مغناطیسی بیوچار (BC-MNP) به عنوان جاذب قوی برای حذف فلز سنگین سمی سرب (II) از محلول آبی سنتز شد و خواص فیزیکی و شیمیایی آن با استفاده از آنالیز‌های SEM، FTIR، XRD و BET مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور مطالعه تأثیر پارامترهای عملیاتی از قبیل pH محلول، غلظت یون‌های سرب، مقدار جاذب و زمان تماس بر راندمان حذف یون‌های سرب از طراحی آزمایش با روش سطح پاسخ (RSM) استفاده شد. نتایج نشان داد که راندمان حذف سرب (II) بوسیله BC-MNP در شرایط بهینه (7= pH، مقدار جاذب 24/0 گرم بر لیتر، غلظت اولیه سرب (II) 30میلی‌گرم در لیتر و زمان تماس 15 دقیقه)، 47/93 درصد می باشد و ظرفیت جذب بیشینه آن 504 میلی گرم بر گرم است. مطالعات ایزوترم و سینتیک نشان داد که فرآیند جذب از مدل ایزوترم لانگمویر و سینتیک شبه مرتبه دوم پیروی می کند. داده های ترمودینامیکی نیز نشان داد که فرآیند جذب امکان پذیر، خود به خودی و گرماگیر است. همچنین کارایی و قابلیت استفاده مجدد جاذب BC-MNP در حذف سرب نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان دادند که پس از سه چرخه جذب/ واجذب، بازدهی آن بیش از %80 می باشد. این جاذب علاوه بر کارایی بالا در حذف فلز سنگین سرب، به دلیل دارا بودن خاصیت مغناطیسی می توان آن را با یک میدان مغناطیسی خارجی به خوبی از محلول آبی جدا نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: نانوکامپوزیت مغناطیسی بیوچار(BC-MNP) #تصفیه آب #جذب سطحی #فلز سنگین #سرب(II)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)