پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
رضا رضائیان [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]
چکیده: هدف از این پژوهش تعیین سرعت موج برشی در لایه های سطحی زمین در شهر شاهرود با استفاده از داده های ثبت شده از میکروترمورها است. میکروترمورها حرکات ثابت سطح زمین با دامنه بسیار کم هستند که از منابع طبیعی مانند امواج اقیانوس یا عوامل انسانی مانند ترافیک ماشین حاصل می شوند. پس از ثبت میکروترمورها توسط لرزه سنج ها ، نمودار سرعت فاز موج رایلی از تجزیه و تحلیل امواج ثبت شده بدست می آید و در مرحله بعدی ، پروفیل سرعت موج برشی ساختارهای زیرزمینی با تکنیک های وارون سازی بدست می آید. در این تحقیق از آرایه های مینیاتوری جهت برداشت میکروترمورها استفاده شده است. بدین منظور آرایه ای به قطر 60 سانتی متر بر روی زمین قرار گرفت. در این آرایه ، یک لرزه سنج در مرکز و سه لرزه سنج دیگر در محیط آرایه و در فواصل یکسان از یکدیگر قرار داده شد. پس از ثبت داده ها و تجزیه و تحلیل آنها ، ساختار زیر سطحی تخمین زده شد و نتایج با مشاهدات گمانه ژئوتکنیکی حفاری شده در مجاورت آرایه مقایسه گردید. در طی این مطالعات ، مشخص شد که نتایج حاصل از مطالعه میکروترمور در تعیین تعداد و نوع لایه-های خاک با گمانه ژئوتکنیکی حفاری شده منطبق بوده و سرعت موج برشی حاصله نیز با سرعت موج برشی بر اساس روابط نشریه 360 سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازگار می باشد بنابراین ، به نظر می رسد که اگر میدان های های مناسبی برای امواج میکروترمور وجود داشته باشد ، می توان از آرایه های مینیاتوری به عنوان راهی موثر برای شناسایی لایه های سطحی زمین استفاده نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میکروترمور #سرعت فاز #فرآیندهای تصادفی #عدد موج #سرعت امواج سطحی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)