پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
آرزو طرقی [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی[استاد راهنما]، منصور قلعه نوی [استاد راهنما]
چکیده: امروزه سامانه های متفاوتی برای مقابله در برابر نیروهای جانبی به کار گرفته می شوند. اما همچنان اثر زلزله از بزرگترین مشکلات طراحی ساختمان ها در مناطق زلزله خیز می باشند. مهاربند های معمولی در برابر بارهای جانبی دچار تغییرشکل های جانبی زیاد می شوند. درصورتی که این تغییرشکل ها از حد معینی فراتر رود، باعث خرابی اعضای سازه ای و غیر سازه ای شده و ایمنی و یکپارچگی سازه به خطر می افتد. برای غلبه بر این مشکل از حدود 30 سال قبل و برای اولین بار در ژاپن، مهاربند جدیدی به نام مهاربند کمانش ناپذیر گسترش یافت. این مهاربند ها طوری طراحی می شوند که، در برابر کمانش مقاوم بوده و دارای منحنی های متقارن تحت بارهای چرخه‌ای کششی و فشاری حاصل از نیروهای جانبی می باشند و همچنین رفتار سازه از لحاظ پایداری و قابلیت جذب انرژی بهبود می یابد. امروزه مصالح نوین از جمله کامپوزیت ها در سازه ها کاربرد فراوان دارند. مصالح FRPعلاوه بر سبکی، باعث تقویت پارامتر های لرزه ای نیز می گردد. در این پژوهش مهاربند کمانش ناپذیر با مصالح FRPمورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد، با افزایش سطح مقطع هسته‌ی فلزی مهاربند، و همچنین تغییر مقطع هسته از حالت مستطیلی به شکل صلیبی، پارامتر های لرزه ای افزایش می یابد. همچنین مشاهد شد با تغییر مقاطع پروفیل‌های FRPبه شکل مثلثی و همچنین کاهش ابعاد پروفیل‌های قوطی شکلFRP، مشخصات لرزه‌ای افزایش می‌یابد. همچنین استفاده از الیاف کربن CFRPبه جای الیاف شیشه GFRP باعث افزایش جذب انرژی سامانه می گردد. در ادامه نیز اثر کاهش مقطع در هسته بررسی شد و نتایج آن نشان‌دهنده عدم تاثیر این تغییر در پارامترهای لرزه‌ای است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مهاربند کمانش ناپذیر #GFRP #شکل پذیری #سختی #مقاومت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)