پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محمد صالح غیور حلاج [پدیدآور اصلی]، امیر عباس عابدینی[استاد راهنما]
چکیده: Engineered log jams (ELJs) مناسب ترین گزینه جهت برنامه های بازسازی و پایداری دیواره رودخانه ها هستند. با توجه به اینکه هنوز تأثیرات ELJs بر روی جریان آشفته و نیروهای وارده بر سازه (ناشی از سیال) ناشناخته است، می توان با شناخت بیشتر این موارد و الگوی جریان حول ساختارهایELJs ملاک های طراحی را بدست آورد. در این پژوهش از نتایج آزمایشگاهی یک کانال با بستر ثابت که مقیاس شده از نمونه اولیه رودخانه Big Sioux می باشد، استفاده شده است. دو نمونه ساختارELJ با عنوان هایELJ-1 وELJ-2 در نظر گرفته شده است. هردو نوع ساختار از نوع ELJ های منحرف کننده جریان می باشند. ساختار ELJ-1 به شکل مستطیلی و ساختار ELJ-2 به شکل مثلثی است و ازیک طرف به دیواره کانال متصل شده اند. همچنین جهت بسط حالات مختلف شبیه سازی حالت تک ساختاره تا گروه ساختارهای دوتایی و سه تایی در یک سمت کانال (رودخانه) و در فواصل متفاوت از یکدیگر شبیه سازی شده است. نتایج بدست آمده از مدلسازی عددی نشان دهنده : 1- تغییر سرعت آشفتگی میانگین و تنش برشی بستر در نزدیکی ساختار ELJ ، در حالیکه ویژگی های جریان در بالادست و پایین دست ساختار و با خارج شدن از دامنه تأثیر بدون تغییر می ماند. 2- نیروی درگ وارده بر ساختار بسیار بزرگتر از نیروهای عرضی بوده، ضریب درگ وارده بر حالت تک ساختاره 2.72 برای ELJ-1 و 1.60 برای ELJ-2 می باشد. 3- در حضور ساختار دیگری در بالادست، یک دامنه تأثیر و ناحیه برخاستگی تا فاصله 30 برابر عمق جریان به وجود می آید، که در این ناحیه میزان نیروی درگ و ضریب درگ وارده به ساختار پایین دستی به میزان زیادی (حدود 80درصد) کاهش می یابد. نتایج بدست آمده حاکی از عملکرد بسیار مناسب ساختارهای ELJ در کنترل فرسایش و آبشستگی بستر رودخانه در نگاه کلی و محافظت از دیواره کانال در پایین دست می باشد. بنابراین می توان از ساختار ELJ به عنوان یکی از اقتصادی ترین و کارآمدترین سازه های کنترل جریان در پروژه های بازسازی و پایداری سواحل رودخانه ها بهره برد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الوارهای چوبی تنظیم شده #سازه های کنترل جریان #Engineered log jams #ELJs #مدل عددی #حفاظت از دیواره ها #نیروی درگ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)