پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
حسن سبحانی [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]
چکیده: این پایان نامه تحقیقی است براساستأثیر عمق در انتخاب سیستم منـــاسب در طراحی دیوارهای حائل ، که به کمک تحلیلهای نرم افزار PLAXIS 2D در کنار یک مقایسه اقتصادی ، انجام ودر نهایت نتایج حاصل از این دو بحث ، مقایسه و سیستمی واحد بر حسب عمق با اولویت بندی سیستمهای فوق الذکر پیشنهاد گردیده است. خاک مورد حفاظت دیوارها ، در دو نوع چسبنده و غیر چسبنـده انتخاب گردیده است . حال آنکهاساس کارهای انجام شده قبلی بر اقتصادی بودن و یا اثر نوع خاک بر رفتار تحت زلزله های مختلف این دیوارها استوار بوده است. در بین انواع سیستم های دیواری که به کمک نرم افزار تحلیل گردیده اند ، بدلیل نوع عملکرد نرم افزار و یا عدم وجود گزینه اجرایی مناسب ، برخی از دیوارها بصورت غیرقابل جایگزین مورد استفاده میباشند. در برخی موارد نیزگزینه های محدودی درکل سیستمهای حفاظت و پایداری ترانشه ها و گودها برای مقایسه وجود دارد. چنانکه در گودهای کم عرض و یا در کنار رودخانه ها و نواحی ساحلی استفاده از سیستم سپرکوبی اجتناب ناپذیر است . در انواع دیوارهای وزنی ، نرم افزار صرفا مدول الاستیسیته آن مصالح را در نظر میگیـــرد و اثــرناچیز تغییر دراین مدول الاستیسیته در نحوه مدلسازی چندان تأثیر گذار نیست. درتحلیل این بررسیها ، از اثر فشار آب حفره ای و وجود فشار سربار صرفنظر شده است . استفاده از تحلیل دینامیکی صرفا برای در نظر گرفتن تغییر رفتار دیوارها در شرایط بحرانی بارگذاری جانبی در فازهای اجرایی انجام گرفته است. البته برای برخی دیوارها مانند دیوارهای نیلینگ بدلیل نوع اجرا بارگذاری و تحلیل دینامیکی در مدلسازی جوابهای غیر قابل قبولی را ایجاد مینموده که در این نوع دیوارها برای کنترل طراحیها از روش کاهش مشخصات چسبندگی استفاده شده است. کلیه نتایج حاصله با در نظر گرفتن ضوابط آیین نامه ای و قضاوت مهندسی ، دسته بندی شده و تأثیر نوع خاک و عمق آن بر سیستمهای مناسب در طراحی دیوارهای مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دیوارهای حائل #نرم افزار #مقایسه اقتـصادی #تأثیر خاک #تأثیر عمق #PLAXIS

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)