پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
سمانه سنایی زاده [پدیدآور اصلی]، امین ابراهیمی[استاد مشاور]، محمدرضا عامریان[استاد مشاور]
چکیده: چکیده آنتوریوم (Anthurium andraeanum) از جمله گیاهان زینتی مهم شاخه بریده جهان محسوب می شود. تولید انبوه آنتوریوم به روش سنتی زمان بر و کم بازده بوده و به دلیل نتاج هتروزیگوت، کیفیت بازار پسندی آن کاهش می یابد. در این پژوهش بهینه سازی شرایط ریز ازدیادی این گیاه به همراه بهینه کردن پروتکل های کشت بافت آن مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی از محیط کشت پایه موراشیگ و اسکوگ (MS) و محیط تغییریافته MS و تنظیم کننده های رشدی گیاهی همچون BAP، NAAو 2,4-D در سطوح غلظتی مختلف استفاده گردید. صفات مورد ارزیابی شامل تعیین بهترین روش استریل سازی، القاء کالوس زایی و جنین زایی سوماتیکی، باززایی مستقیم و ریشه زایی بود. همچنین تاثیر آمونیوم نیترات بر میزان باززایی شاخساره، تاثیر مقادیر 2 و 3 درصد غلظت ساکارز بر جنین زایی و کالوس زایی، تاثیر نوع ریزنمونه برگی بر زمان القا کالوس ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از اتانول 70% به مدت 90 ثانیه و هیپوکلریت سدیم 5/1 درصد بمدت 8 دقیقه باعث کاهش آلودگی و افزایش زنده مانی نمونه ها شد. همچنین بیشترین میزان کالوس زایی در محیط کشت ½ MS با تیمارهای هورمونی 16/0 میلی گرم بر لیتر 2,4-D و 5/1 میلی گرم بر لیتر BAP و یا 08/0 میلی گرم بر لیتر 2,4-D و 2 میلی گرم بر لیتر BAP مشاهده شد. بیشترین میزان القاء جنین زایی سوماتیکی با استفاده از ریزنمونه های برگی در محیط کشت ½ MS به همراه ترکیبات هورمونی 2میلی گرم بر لیتر 2,4-D و 3/0 میلی گرم بر لیتر BAP مشاهده گردید. تیمار هورمونی 2/0 میلی گرم بر لیتر BAP و 1/0 میلی گرم بر لیتر NAA در محیط تغییر یافته MS باعث افزایش باززایی مستقیم ریزنمونه ها گردید. بیشترین طول شاخساره و تعداد شاخساره در تیمار هورمونی 1/0 میلی گرم NAA و 2/0 میلی گرم BAP و بیشترین ریشه زایی در 6/0 میلی گرم بر لیتر 2,4-D و 5/1 میلی گرم بر لیتر BAP مشاهده شده است. نتایج این بررسی نشان داد که ساکارز در غلظت 2 درصد تاثیر معناداری بر روی درصد جنین زایی و کالوس زایی ریز نمونه ها داشت و استفاده از 200 میلی گرم بر لیتر آمونیوم نیترات در محیط کشت ½ MSسبب افزایش باززایی گردید. همچنین تیمار 1 میلی گرم برلیتر NAA و 5/0 میلی گرم بر لیتر BAP بصورت معناداری طول ریشه ها را افزایش داد. در این ارزیابی مشاهده شد که سن ریزنمونه و اندازه قطعات ریزنمونه بر میزان القا کالوس زایی، جنین زایی و باززایی مستقیم تاثیر بسزایی دارد. ریزنمونه های جوان تر بسیار سریعتر و بیشتر قادر به القا کالوس، جنین و اندام زایی مستقیم بودند و ریزنمونه های با ابعاد بزرگ تر قدرت باززایی مستقیم و غیرمستقیم بیشتری داشتند. نتایج تحقیق بدست آمده می تواند در ارتقا روش های ریز ازدیادی آنتوریوم مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: آنتوریوم #کشت بافت گیاهی #باززایی مستقیم #جنین زایی سوماتیکی #کالوس زایی #آمونیوم نیترات.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)