پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مریم رستگار [پدیدآور اصلی]، شاهرخ قرنجیک[استاد راهنما]، محمد مدرسی [استاد راهنما]، دکترسالم مرمضی، [استاد مشاور]، مهدیه پارسائیان[استاد مشاور]
چکیده: استبرق Caloropis procera)) یکی از گیاهان دارویی ارزشمند از خانوادهی Asclepiadaceae است که استقرار گیاهچه آن تحت تاثیر شوری میباشد. به طور کلی، شوری خاک تاثیر به سزایی بر رشد و نموّ گیاهان دارد و سبب ایجاد انواع پاسخهای دفاعی از قبیل تنظیم بیان ژن و تنظیم مجدد فرآیندهای متابولیکی میشود. در این پژوهش برای مطالعه ژن های مسیربیوسنتز فالونوئید از ابزار بیوانفورماتیک استفاده شد. برخی از ژن های دخیل در مسیر بیوسنتز فالونوئید در مقاومت گیاه به تنش شوری شوری نقش دارند. بنابراین این ژن ها (ND1;CHS;4CL;CCR; PAL) در دو گیاه مدل آرابیدوپسیس (دولپه)، به عنوان هم خانواده گیاه استبرق و برنج(تک لپه) انتخاب شدند. بررسی های هم بیانی این ژن ها به منظور یافتن ژن هم بیان با ژن اصلی و ژن هایی که عملکرد ناشناخته دارند اما درمسیرهای دیگرنقش دارند،انجام شد. همچنین بررسی میزان بیان برخی از ژنهای درگیر در مسیر بیوسنتز فالونوییدها از جمله ژن CHS و ND1 در دو سطح شوری طراحی و اجرا شد. این پژوهش در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار و در دو سطح شوری ) صفر و 100 میلی مولار سدیم کلرید( و چهار بازهی زمانی )6 ،24 ،48 و 72 ساعت انجام گرفت. بررسی های آزمایشگاهی بررسی های بیوانفورماتیک را تایید کرد و نشان داد که ژن های هم بیان پروفایل بیانی مشابه دارند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بیان ژن‌های CHS و ND1 تحت شوری نسبت به شرایط بدون تنش افزایش معنیداری دارد. همچنین، یافتههای آزمایش نشان داد که با افزایش مدّت تنش بیان CHS و ND1 افزایش و مجددا کاهش مییابد. نتایج نشان داد که بیان ژنهای CHS و ND1 در 24 ساعت اولیه بعد از اعمال تنش شوری افزایش چشمگیری داشته است. بیان ژن CHS در بازهی 24 ساعت حدود 9 برابر نسبت به شاهد افزایش داشت و این میزان در ژن ND1 افزایش 5 برابری نسبت به شاهد نشان داد. با توجه به روند افزایشی و سپس کاهشی و همچنین خنثیسازی رادیکالهای آزاد توسط فالونوئیدها، به نظر میرسد میتوان این گونه استنباط کرد که ژنهای CHS و ND1 نقش به سزایی در پاسخ اولیه گیاه استبرق به تنش شوری ایفا میکنند و لذا بایستی مطالعات بیشتری در خصوص نقش دقیق آنها تحت تنش شوری انجام گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: استبرق #شوری #بیان ژن #چالکون سنتاز (CHS)؛ NADH دهیدروژناز (Nd1)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)