پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سمیرا محمدی مطلق حسنکلو [پدیدآور اصلی]، شاهرخ قرنجیک[استاد راهنما]
چکیده: شناسایی ژن های هم بیان و مؤثر در تحمل به شوری در گیاهان و بررسی میزان بیان آن ها در مسیرهای بیوشیمیایی در افزایش بهره وری و توسعه ی سطح زیر کشت گیاهان مؤثر است. به منظور بررسی تأثیر تیمار شوری (200 میلی مولار) بر میزان بیان برخی از ژن های کلیدی مسیر بیوسنتز لیگنین (CCR و COMT)، ژن های هم بیان آن ها (CECCR و CECOMT) و ژن مرتبط با تحمل به شوری در سویا (GmSALT3)، در دو بازه ی زمانی سه و هفت روز پس از اعمال تیمار در دو رقم مقاوم و حساس به شوری از روش واکنش زنجیره-ای پلیمراز زمان واقعی استفاده شد. نتایج بررسی های بیوانفورماتیکی نشان داد که موتیف های مختلف، از جملهGATA-motif ،G-Box وTC-rich repeats نقش مهمّی در پاسخ به تنش های مختلف ایفا می کنند. بر اساس نتایج آزمایشگاهی، در رقم مقاوم، بیان ژن COMT در هر دو بازه ی زمانی در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی داری را نشان نداد. در رقم حساس، سطوح رونوشت این ژن در هر دو بازه ی زمانی پس از اعمال تیمار کاهش یافت که این اختلاف معنی داری بود. در هر دو رقم، بیان ژن CECOMT در هر دو بازه ی زمانی کاهش یافت که این اختلاف معنی داری بود. در رقم مقاوم، کاهش بیان ژن CCR پس از سه روز، اختلاف معنی داری داشت، ولی افزایش بیان این ژن پس از هفت روز معنی دار نبود. همچنین در رقم حساس، افزایش بیان این ژن در هر دو بازه ی زمانی معنی دار نبود. در هر دو رقم، بیان ژن CECCR در هر دو بازه ی زمانی کاهش یافت و این اختلاف معنی دار بود. افزایش بیان ژن GmSALT3 پس از سه روز اختلاف معنی داری را نشان نداد، در حالی که کاهش بیان این ژن پس از هفت روز اختلاف معنی داری را نشان داد. همچنین افزایش بیان این ژن در هر دو بازه ی زمانی در رقم حساس معنی دار نبود. بر اساس نتایج این پژوهش، تیمار شوری تأثیر قابل توجهی بر میزان بیان ژن های دخیل در مسیر بیوسنتز لیگنین، ژن های هم بیان آن ها و ژن متحمّل به شوری در سویا در هر دو بازه ی زمانی داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سویا #شوری #لیگنین #ژن های هم بیان #آنالیز پروموتر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)