پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مریم علیاری [پدیدآور اصلی]، مهدیه پارسائیان[استاد راهنما]، محمود تورچی [استاد راهنما]، ناصر فرخی[استاد مشاور]
چکیده: عارضه ناهنجاری غلاف بندی سویا نوع ویژه ای از رشد است که گیاهان سویا مدت ها پس از رسیدگی غلاف ها، همچنان سبز باقی می مانند. ساقه های سبز و حتی برخی اوقات برگ ها و دمبرگ های سبز می تواند مشکلات متعددی در زمان برداشت ایجاد کنند و ممکن است منجر به کاهش عملکرد شوند. به منظور بررسی علل تظاهر ناهنجاری غلاف بندی سویا در رقم کتول، مقایسه پروفایل بیان پروتئین های گیاهان سالم و مبتلا انجام گرفت. برای این منظور نمونه های ریشه در مرحله رشد رویشی R6 به روش پیمایشی انتخاب شدند و پروتئین آنها به روش بافر فسفات استخراج شدند. ژل الکتروفورز دو بعدی منجر به ظهور 124 لکه پروتئینی تکرار پذیر شد: 34 لکه بر اساس شاخص IF (فاکتور القا)، دارای تغییرات بیان معنی دار بودند که با انجام آزمونt، 11 لکه پروتئینی در سطح احتمال 5% معنی دار گردید. بیشتر این پروتئین ها در تولید انرژی، متابولیسم، انتقال سیگنال، تقسیط و ذخیره سازی پروتئین ها شرکت دارند. در پاسخ به این عارضه، پروتئین گلوتامات دهیدروژناز، مالات دهیدروژناز، گلیکوپروتئین 31کیلو دالتونی ساقه ای،14-3-3-like protein ، و همچنین پروتئین های Ros و سم زدایی شامل Germin like protein و Thioredoxin و یک پروتئین ناشناخته، همگی کاهش بیان نشان دادند. به طور کلی، این نتایج نشان می دهد که احتمالا تغییر بیان برخی پروتئین های اختصاصی در ریشه گیاهان ممکن است نقش مهمی در تظاهر ناهنجاری غلاف بندی سویا داشته باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سویا #ناهنجاری غلاف بندی سویا #پروتئومیکس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)