پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فرشید طالبی حسن [پدیدآور اصلی]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، سید حسین حسینی[استاد مشاور]، محمد هادی موحدنژاد[استاد مشاور]
چکیده: سد یکی از سازه های مهمی است که از آن برای ذخیره آب به منظور مصارف کشاورزی، صنعتی و شرب و همچنین برای تولید انرژی مورد استقاده قرار می دهد. با تخریب سدها علاوه بر خسارت مالی، در پایین‌دست سدها در صورت وجود روستاها و مناطق مسکونی، خسارت جانی جبران‌ناپذیری به وقوع می‌پیوندد. تغییرات فشار و اثرات هیدرودینامیک ناشی از زلزله بر روی سد و پی از موارد ضروری و مهمی است که باید در تحلیل آن مورد بررسی قرار گیرد. در پژوهش حاضر تحلیل سد لتیان تهران با استفاده از نرم‌افزار Abaqus ۶.۱۴ در سه حالت استاتیکی، دینامیکی و هیدرودینامیکی بررسی شد. تحلیل استاتیکی بدون اعمال نیروی زلزله و تحت اثر نیروی وزن و فشار هیدرو استاتیک آب انجام‌شد. نتایج تحلیل استاتیکی نشان داد که مقدار تنش کششی ۱/۹۴ مگا پاسکال و مقدار تنش فشاری ۲/۰۷ مگا پاسکال است. برای مدل‌سازی دینامیکی و هیدرودینامیکی سه زلزله طبس، رودبار و ال سنترو در نظر گرفته شد. در مدل‌سازی دینامیکی با اعمال زلزله طبس مقدار تنش کششی ۱۳/۵۰ مگا پاسکال و تنش فشاری ۱۴/۸۸ مگا پاسکال می‌باشد و در زلزله رودبار مقدار تنش کششی ۱۱/۰۸ مگا پاسکال و تنش فشاری ۹/۵۱ مگا پاسکال شده است و همچنین در نتایج مربوط به زلزله ال سنترو مشخص شد که مقدار تنش کششی و فشاری به ترتیب ۱/۹۰ و ۲/۴۲ مگا پاسکال می‌باشد. نتایج مربوط به اجرای مدل هیدرودینامیکی توسط سه زلزله مذکور نشان داد که مقدار تنش کششی در زلزله طبس ۱۶/۲۰ مگا پاسکال و مقدار تنش فشاری ۱۴/۱۰ مگا پاسکال می‌باشد. در زلزله رودبار مقدار تنش کششی ۹/۶۸ مگا پاسکال و تنش فشاری ۳۰/۱۲ مگا پاسکال به دست آمد و همچنین مقادیر تنش کششی و تنش فشاری طی زلزله ال سنترو به ترتیب ۲/۸۴ و ۲/۷۲ مگا پاسکال می‌باشد. همچنین نتایج مربوط به اجرای مدل هیدرودینامیکی توسط سه زلزله نشان داد که مقدار فشار هیدرودینامیک در زلزله طبس ۱/۵۹ مگا پاسکال، در زلزله رودبار ۰/۹۱ مگا پاسکال و در زلزله ال سترو ۰/۳۲ مگا پاسکال شده است. با توجه به نتایج بدست امده، مقدار تنش در حالت استاتیکی کمتر از حد مجاز بوده و این سد تحت اثر بارهای وزن و فشار هیدرو استاتیک آب پایدار است. همچنین با در نظر داشتن مقادیر تنش در مدل‌سازی دینامیکی و هیدرودینامیکی طی زلزله رودبار و طبس، مشخص شد که تنش‌ها بیشتر از حد مقاومت بتن بوده و درنتیجه سد لتیان در طی این دو زلزله دچار ترک‌خوردگی شده است. لازم به ذکر است که با توجه به نتایج حاصل از اجرای مدل توسط زلزله ال سنترو در هر دو حالت دینامیکی و هیدرودینامیکی پایدار بوده و خطری این سد را تهدید نمی‌کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سد لتیان #تنش #زلزله #تحلیل دینامیکی #فشار هیدرودینامیکی #Abaqus

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)