پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع دکتری > سال 1389
پدیدآورندگان:
رضا تقی پور [پدیدآور اصلی]، رامین امینی[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق یک مدل عددی سه بعدی بمنظور مدلسازی جریان و انتقال ردگیر در تانک تماسی ضد عفونی تولید گردید. مدل عددی دارای دو ویژگی مدلسازی جریان در حالتهای آرام و آشفته را دارا می باشد که جریان آشفته بر اساس معادلات میانگین زمانی ناویر استوکس و توزیع هیدرودینامیکی فشار مدلسازی گردیده شده است. روش عددی بکار رفته بمنظور حل معادلات از لحاظ ساختار به روش مک شباهت دارد. بمنظور مدلسازی سطح آب از فرضیه درپوش صلب استفاده گردیده شده است. برای مدلسازی آشفتگی از دو روش استفاده گردید. روش اول طول اختلاط پرانتل که صفر معادله ای می باشد و روش دوم مدل پر کاربرد و کاملاً شناخته شده k-ε می باشد. روش k-ε هم از لحاظ توانایی کامپیوتر های معمول و هم از لحاظ دقت از معمول ترین روشهای مدلسازی آشفتگی می باشد. مدل تولید شده برای مدلسازی مدل آزمایشگاهی تانک تماسی امبسی که توسط کمپانی یورکشایر اجرا گردیده، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از انطباق خوب بین مدلهای عددی و آزمایشگاهی بوده است. همچنین بمنظور بررسی کارایی تانک تماسی، مدل حمل یک ماده بقائی نیز برنامه نویسی گردید. این مدل حمل شامل ترم های انتقال و پخش بوده و نتایج عددی نیز تشابه خوبی با نتایج آزمایشگاهی از خود نشان داد. همچنین بمنظور بررسی کارایی تانک حالتهای مختلف از قرار گیری دیواره ها و اثر تعداد آنها و محل قرار گیری دهانه ورودی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و اندیس های کارایی آنها استخراج گردیده شده اند. نتایج بدست آمده حاکی از اثر چشمگیر تعداد و محل قرار گیری دیواره در کارایی تانک تماسی می باشند و در نهایت با توجه به اثرات فوق یک مدل با ساختار جدید از قرار گیری دیواره پیشنهاد گردیده که از لحاظ شاخص های کارایی و بهبود شرایط حاکم بر جریان از مدلهای عددی قبلی و مدل اصلی بهتر می باشد. برای مدلسازیها هم از برنامه نویسی و هم از بهترین نرم افزار های موجود استفاده گردید و نتایج این مدلسازیها نیز مشابه بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ضد عفونی #مدلسازی سه بعدی آشفتگی #تفاضل محدود #فشار هیدرودینامیکی #شاخص های کارایی #تانک تماسی کلرین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)