پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
بهزاد قربانی [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]
چکیده: ساخت و فعالیت دائم مخارن نفت با توجه حساسیت های اقتصادی و کشوری، در تمام مدت زمان بهره برداری بسیار مهم است. عدم طراحی دقیق مخازن در مقابل نیروی زلزله می تواند موجب بروز خسارت های جانی و مالی فراوانی گردد. عوامل مختلفی مانند تیپ خاک، جنس مخزن و نیروی زلزله در مقدار تنش های وارد شده به مخزن تاثیر گذارند. در این تحقیق تاثیر پارامترهای مختلف زلزله بر تنش های ایجاد شده در پوسته یک مخزن فلزی مهارشده و در نهایت تعیین مخرب ترین زلزله ها برای مخزن در هر تیپ خاک، بررسی شده است. برای این منظور یک مخزن فولادی استوانه ای به ارتفاع 12.19 متر و قطر 30.48 متر که 90% ارتفاع آن پر می باشد، تحت تحلیل دینامیکی در اثر نیروی زلزله در4 تیپ خاک در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل دینامیکی مخزن در نرم افزار آباکوس نشان می دهد، در تمامی انواع تیپ های خاک عامل اصلی خرابی مخازن جدار نازک فولادی تنش پوسته می باشد. بیشترین میزان تنش در پوسته مخرن در دو قسمت شامل نیمه مخزن در ارتفاع 6.9 متر و قسمت پایین آن در ارتفاع 2.5 متر رخ داده است. بیشترین میانگین تنش های ایجاد شده حاصل از زلزله در پوسته مخزن در ارتفاع 2.5 متر و در جهت اعمال زلزله است، همچنین مقادیر تنش ایجاد شده در ارتفاع 2.5 متر در زلزله های مختلف رابطه مستقیمی را با دو پارامتر اصلی زلزله، جابه جایی بیشینه و طیف پاسخ سرعت با توجه به ضرایب همبستگی دارا بوده است. این دو پارامتر تاثیر نسبتا یکسانی بر خرابی مخزن داشته و هرچه مقدار این دو پارامتر افزایش یابد، تنش در پوسته مخزن نیز افزایش می یابد. در این تحقیق از اثرات خاک-سازه صرف نظر شده و اثرات سیال-سازه مورد بررسی قرارگرفته است. در ادامه نیز با توجه به دو پارامتر مخرب انتخاب شده، رکوردهای پژوهش که شامل 1000 رکود در چهار تیپ خاک بوده است بر اساس این دو پارامتر رتبه بندی شده اند و در هر تیپ خاک، 10 زلزله از سراسر جهان به عنوان مخرب ترین زلزله در جهت طراحی مخازن مشخص شده است. نتیجه نهایی حاصل از این پژوهش انتخاب رکوردهای مختلف سه زلزله Chi-Chi تایوان، Kocaeli ترکیه و Loma Prieta آمریکا در 4 تیپ خاک به عنوان مخرب ترین زلزله ها بوده است.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: مخزن نفت #مخرب ترین زلزله #آباکوس #تحلیل دینامیکی #تنش پوسته
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)