پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فاطمه شجاعت رفسنجانی [پدیدآور اصلی]، ناصر فرخی[استاد راهنما]، حسین عسکری [استاد راهنما]، شاهرخ قرنجیک[استاد مشاور]
چکیده: ژن srUGT74G کد کننده ی آنزیمUDP- glycosyltransferase74G1، یک آنزیم کلیدی در مسیر بیوسنتز گلیکوزایدهای استویول در برگ گیاه استویا ربائودیانا برتونی می باشد که با گلیکوزیلاسیون کربن شماره ی 19 مولکول استویول بیوزاید، استویول و استویول مونوزاید و تولید استویوزاید، مونوگلوکوزاید و ربوزوزاید در سنتر استویوزاید نقش دارد. استویوزاید با تشکیل 5-10 درصد از وزن برگ خشک گیاه استویا اصلی ترین جزء از قندهای استویا و دارای نقش مهم در کیفیت چشائی مجموع قندهای استویول می باشد. تلخی پس از چشیدن استویوزاید مانع از گسترش کاربرد قندهای استویول شده است و موجب آن شد که این قند نیاز به فرآوری داشته باشد. بدین منظور کاهش میزان بیان استویوزاید از طریق خاموشی پس ازرونویسی ژن کدکننده ی آنزیم UGT74G1 با طراحی و ساخت سازه های مناسب ایجادکننده ی ihpRNA برای بررسی عملکرد آن در کیفیت چشائی قند استویا در نظر گرفته شد. از روی ناحیه ی اگزون ژن srUGT74G1 قطعه ای به طول 110 جفت باز انتخاب و پرایمرهای اختصاصی دارای جایگاه برش KpnI و EcoRIجهت قرارگیری قطعه به صورت هم جهت (رشته سنس) وهمچنین XbaIو BamHI برای جهت گیری قطعه به صورت معکوس وارونه (رشته آنتی سنس) در حامل خاموش کننده ی pHANNIBAL طراحی شد. با انجام واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای قطعه سنس و آنتی سنس تکثیر شد و در وکتور pTG19-T همسانه سازی شد. بعد از توالی یابی و تائید صحت ژن کلون شده، قطعه سنس و آنتی سنس در پلاسمید pHANNIBAL کلون شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خاموشی ژن #استویا ربائودیانا #RNAمداخله گر #سنس #آنتی سنس #pHANNIBAL.

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)